icon

Hennep en Huur

De huurder heeft een zorgverplichting ten aanzien van het gehuurde: hij dient zich als een goed huurder te gedragen. Dit betekent niet alleen dat hij voor de zaak zelf goed moet zorgen, maar ook dat hij ten opzichte van de omgeving een zorgplicht heeft. Zo mag de huurder niet voortdurend overlast veroorzaken. Doet een huurder dit wel, dan pleegt deze wanprestatie en dan kan de huurovereenkomst worden ontbonden.

De huurder is ingevolge de wet daarnaast slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak zoals dat is overeengekomen en, voorzover geen bestemming is overeenge-komen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

Voornoemde uitgangspunten spelen een rol bij procedures tegen huurders die hennep telen in de door hen gehuurde (woon)ruimtes. Op basis van strijdig handelen met genoemde regels worden de overeenkomsten namelijk regelmatig ontbonden door de rechter.

Nu is het echter niet zo dat een huurovereenkomst direct kan worden ontbonden vanwege het in huis hebben van een enkele hennepplant.
Uitgangspunt is artikel 6:265 BW. Dit artikel zegt dat in beginsel iedere tekortko-ming in de nakoming van de verplichtingen (mits toerekenbaar aan de huurder) die voortvloeien uit de huurovereenkomst de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. In die gevallen waarin de wanprestatie weinig ernstig van aard of betekenis is, kan er echter aanleiding zijn de vordering tot ontbinding, mede gelet op de ingrijpende gevolgen voor de huurder, af te wijzen.

In dit verband is volgens de vaste rechtspraak van belang of we het hebben over een huurder die amateuristisch een aantal hennepplanten kweekt of dit bedrijfsma-tig doet. Voor het bepalen of van bedrijfsmatige teelt sprake is, is onder meer van relevant de omvang van de hennepteelt (mede in verhouding tot de grootte van de woning) en de vraag of bepaalde algemene risico’s zich hebben gerealiseerd in concrete gevolgen.

Overigens, ook als er geen gevolgen zijn is de huurder niet zonder meer vrijgepleit. Een ander uitgangspunt is ook nog steeds dat ook als er geen schade is ontstaan of geen overlast of gevaar is veroorzaakt, dit niet wegneemt dat bij het houden van een hennepkwekerij steeds het risico aanwezig is dat brand uitbreekt en dat gevaarlijke situaties ontstaan. En gevaarzetting is tevens te beschouwen als slecht huurderschap.

Uiteindelijk zal aan de hand van de omstandigheden van het geval worden bekeken of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is.

Waar het bij veel procedures fout gaat, is de dossiervorming bij de verhuurder. Zit er als verhuurder dus bovenop. Waarschuw de huurder voor de gevolgen van het kweken van hennep in het gehuurde, te weten het voortbestaan van de huurover-eenkomst. Maak foto’s van de teelt (indien mogelijk). Registreer stankoverlast en klachten van buren. Het kan voorts verstandig zijn een inspectiebevoegdheid in de huurovereenkomst op te nemen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hennep en Huur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief