icon

UWV berekent WAO premie kleine werkgevers juist

In een onlangs gepubliceerde uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de berekeningswijze die het UWV hanteert voor de branchegewijze premiedifferentiatie WAO voor kleine werkgevers niet strijdig is met geldende wet- of regelgeving.

In 2004 is, na afschaffing van de individueel berekende gedifferentieerde premie WAO, branchegewijze gedifferentieerde premie WAO ingevoerd voor kleine werkgevers. Dat houdt in dat de opslag dan wel korting op de basispremie collectief wordt vastgesteld voor een gehele branche. Het uitgangspunt voor de berekening van de opslag/korting is het aantal te verwachten arbeidsongeschikte werknemers dat in het peiljaar kan worden toegerekend aan de branche (de verwachte arbeidsongeschiktheidslasten). Deze arbeidsongeschiktheidslasten zijn verdeeld in directe en indirecte arbeidsongeschiktheidslasten.
Indirecte arbeidsongeschiktheidslasten zijn lasten die niet meer direct aan een individuele werkgever zijn toe te rekenen omdat deze werkgever bijvoorbeeld niet meer bestaat (bedrijfsbeëindiging of faillissement).

De rechtbank Breda had, zie ook onze eerdere blog van november 2006, geoordeeld dat UWV ten onrechte de indirecte arbeidsongeschiktheidslasten meenam in de berekening. De rechtbank overwoog daartoe dat het UWV een nieuw element had toegevoegd aan de berekening zonder dat dit de bedoeling van de wetgever was. Dit zou onder meer blijken uit het feit dat de methodiek van de berekening voor kleine werkgevers afwijkt van de methodiek voor grote werkgevers.

De rechtbank ging er echter, aldus de Centrale Raad van Beroep, aan voorbij dat de berekeningen voor grote en kleine werkgevers nu eenmaal verschillen en niet vergelijkbaar zijn. Grote werkgevers betalen wél een individueel gediffentieerde premie. Zij betalen voorts ook indirecte lasten, die echter op een andere wijze berekend worden. Kortom, het UWV berekent de branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers op juiste wijze.

Deze uitspraak, die een proefprocedure betrof en eveneens voor groot aantal aangehouden zaken zou gelden, heeft de fundamenten van de premiedifferentiatie vastgesteld. Voor duizenden kleine werkgevers is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep een bittere pil. Ter illustratie: voor werkgevers in de sector Detailandel en Ambachten, het grootste deel van het MKB, zijn de indirecte lasten hoger dan de directe. Het zou hen dus de helft van hun premie hebben gescheeld. Een negatieve uitspraak had dan ook enorme (niet in het minst financiële) gevolgen kunnen hebben voor het UWV voor de jaren 2005 tot en met 2008.
In 2008 wordt de premiedifferentiatie voor de WAO afgeschaft.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UWV berekent WAO premie kleine werkgevers juist

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief