icon

Toets Besluit luchtkwaliteit 2005 bij verlening garagevergunning

Bij de verlening van de garagevergunning voor de parkeergarage van het ziekenhuis het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam had nagegaan moeten worden welke gevolgen de komst van de garage zou hebben voor de luchtkwaliteit. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaf dit oordeel in haar uitspraak van 28 februari jl. (Zaaknr. 200602955/1, LJN AZ9485)

Volgens de toepasselijke Garageverordening kan een garagevergunning worden geweigerd, indien kort gezegd de verkeersveiligheid in het geding is, er een ongewenste verkeersaantrekkende werking ontstaat, hinder aan het openbaar vervoer ontstaat, de evenwichtige verdeling van de parkeergelegenheid belemmerd wordt of de benodigde milieuvergunning ontbreekt. Daarnaast dient de vergunning te worden geweigerd ingeval van strijd met andere wettelijke regelingen.

Volgens de Afdeling is het Besluit luchtkwaliteit 2005 een dergelijke wettelijke regeling. Dit Besluit schrijft voor dat bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit de in dit Besluit genoemde grenswaarden in acht dienen te nemen. Het verlenen van een garagevergunning is volgens de Afdeling een dergelijke bevoegdheid, omdat daardoor immers de garage in gebruik kan worden genomen en het is niet onaannemelijk dat hierdoor een toename van het autoverkeer ontstaat.

Het argument dat de luchtkwaliteit reeds was getoetst in het kader van de milieuvergunning mocht niet baten, aangezien het Besluit (ook) direct van toepassing is op de garagevergunning en omdat het Besluit uitgaat van strengere normen met betrekking tot de luchtkwaliteit dan de toepasselijke regelgeving die gold in 1999 (het jaar dat de milieuvergunning werd verleend).

De garagevergunning is voorlopig in stand gebleven, maar de bezwaren van de omwonenden met betrekking tot de gevolgen voor de luchtkwaliteit zullen opnieuw moeten worden bekeken.

Overigens wordt het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervangen door de nieuwe Wet Luchtkwaliteit die, na goedkeuring door de Eerste Kamer, naar verwachting in het najaar van 2007 in werking zal treden (zie bijdrage 10 november 2006)


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toets Besluit luchtkwaliteit 2005 bij verlening garagevergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief