icon

Nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn

Het Europees Parlement heeft op 12 december 2006 de nieuwe Grondwaterrichtlijn vastgesteld. Hierin staat de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en kwalitatieve achteruitgang centraal. Vooral voor decentrale overheden is deze richtlijn van belang, vanwege hun betrokkenheid bij het grondwaterbeheer en de verplichting tot het treffen van maatregelen om emissie van gevaarlijke stoffen naar het grondwater te voorkomen. Daarnaast kunnen ook andere partijen met de uitvoering van deze richtlijn worden geconfronteerd, bijvoorbeeld bij bouwprojecten.

De nieuwe Grondwaterrichtlijn is als het ware een aanvulling op de Kaderrichtlijn Water. Tijdens de onderhandelingen over deze Kaderrichtlijn Water konden de Raad en het Europees Parlement geen overeenstemming bereiken over het vastleggen van Europese normen voor grondwaterkwaliteit en criteria voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. De normen worden nu alsnog in de nieuwe Grondwaterrichtlijn opgenomen. Het Europees Parlement heeft bereikt dat in de nieuwe Grondwaterrichtlijn niet alleen wordt uitgegaan van ‘bescherming tegen verontreiniging’ maar ook van ‘bescherming tegen kwalitatieve achteruitgang’. Daarnaast is vastgelegd dat de lidstaten niet alleen ‘streven naar’, maar ook daadwerkelijk verplicht worden alle noodzakelijk maatregelen ter voorkoming of beperking van de uitspoeling van gevaarlijke stoffen in het grondwater te nemen.

De Grondwaterrichtlijn zal vervolgens in de nationale wetgeving van de lidstaten worden geïmplementeerd. Voor Nederland zal de richtlijn daarom waarschijnlijk in 2009 van kracht worden. Deze implementatie zal met name plaatsvinden via de Wet milieubeheer en de Wet Bodembescherming.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief