icon

Aanwijzing Natura 2000 gebieden

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het omvat (in de toekomst) alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

De Minister is voornemens om in totaal 162 gebieden tot Natura 2000 gebied aan te wijzen. Er zijn inmiddels 111 ontwerpbesluiten opgesteld voor verschillende grotere gebieden als de Veluwe, het IJsselmeer en de Oostvaardersplassen, maar ook voor kleinere gebieden als het Wierdense Veld en Kennemerland Zuid. De overige 51 ontwerpbesluiten worden later vastgesteld. Op basis van de aanwijzingsbesluiten zullen beheersplannen worden opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe en op welke termijn de doelen worden gerealiseerd.

Een aanwijzing tot Natura 2000 gebied en de instandhoudingsdoelen hebben belangrijke gevolgen voor de activiteiten die binnen het gebied en in de directe omgeving daarvan mogen worden ontplooid. Eigenaars van gebieden en omwonenden kunnen bijvoorbeeld worden beperkt in hun (bouw-)mogelijkheden.
Een voordeel voor onder meer eigenaren van de betreffende gebieden is dat aangewezen gebieden in aanmerking komen voor subsidies, als het LIFE-fonds van de Europese Commissie.

Voor velen is het dus zeer interessant wat de begrenzing van de aangewezen gebieden is en welke specifieke doelen in het betreffende besluit zijn opgenomen.

Vanaf vandaag tot en met 19 februari 2007 kan een ieder zijn zienswijze geven op de 111 ontwerpbesluiten met betrekking tot de aanwijzing van Natura 2000 gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen. De ontwerpbesluiten zijn in te zien op de provinciehuizen en in de gemeentehuizen van de provincies resp. gemeenten alwaar de gebieden zijn gelegen. Indien u bezwaar heeft tegen het al dan niet aanwijzen van een gebied als Natura 2000 gebied, dan is het van het grootste belang dat u binnen de termijn (tot en met 19 februari 2007) een zienswijze indient, waarin al uw bezwaargronden zijn verwerkt. Op een later tijdstip kunt u anders niet meer meepraten.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanwijzing Natura 2000 gebieden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief