icon

Brand…..veiligheid en vergunningen

Voor horecaondernemers is het bij ingebruikname van een gebouw voor meer dan 50 personen straks niet meer nodig om een brandvergunning (de huidige gebruiksvergunning)bij de gemeente aan te vragen. Wel geldt er dan een meldingsplicht. .

Dit volgt uit het nieuwe Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (hierna het Gebruiksbesluit) dat nu ter beoordeling ligt bij de ministerraad. In het Gebruiksbesluit worden rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen waarin randvoorwaarden staan geformuleerd. Wanneer een horecabedrijf, bij ingebruikname van een gebouw dat geschikt is voor meer dan 50 personen, voldoet aan die randvoorwaarden, is er geen gebruiksvergunning meer nodig.

De reden voor het invoeren van het Gebruiksbesluit is onder meer gelegen in uniformering van het beleid. Momenteel stellen de gemeenten namelijk zelf voorschriften voor brandveiligheid vast in de gemeentelijke bouwverordening. Dit leidt tot grote lokale verschillen. Met het nieuwe Gebruiksbesluit wordt een landelijke regeling ingevoerd, zodat binnen alle gemeenten dezelfde regels gelden.

Daarnaast voorziet het ministerie van VROM een enorme administratieve lastenvermindering voor de gemeenten. De bedoeling is dat het aantal vergunningspichtige bouwwerken met 80 tot 90% wordt verminderd. Dit zou, aldus het ministerie van VROM, moeten leiden tot een vermindering van maar liefst 130.000 vergunningaanvragen per jaar. Door één Gebruiksbesluit te introduceren zal er bovendien een betere afstemming met het Bouwbesluit en de verschillende voorschriften op milieugebied kunnen plaatsvinden.

De intenties van het ministerie, lastenverlichting, vermindering van het aantal vergunningen en uniformering van het beleid zijn lovenswaardig te noemen, doch er kleven ook een aantal nadelen aan de invoering van het Gebruiksbesluit.

In de eerste plaats leidt dit mogelijk tot rechtsonzekerheid voor de horecaondernemer die het gebouw in gebruik neemt. Wanneer immers vóór ingebruikname van een gebouw in verband met een vergunningaanvraag geen controle plaatsvindt door de overheid is het zeer wel mogelijk dat bij de eerstvolgende controle ná voltooiiing van de bouwwerkzaamheden en na ingebruikname van het pand blijkt dat het niet voldoet aan alle voorschriften, met alle gevolgen van dien. Het moge duidelijk zijn dat het de voorkeur verdient om na ingebruikname niet meer aan het verbouwen te hoeven slaan.

Daarnaast verliest de ondernemer de gratis expertise van de gemeente doordat niet meer voorafgaand wordt gecontroleerd. Bedrijven zullen derhalve nu zelf een daarin gespecialiseerd bedrijf moeten inhuren dat kan vaststellen of daadwerkelijk is voldaan aan alle voorschriften op grond van het Gebruiksbesluit en/of het gebouw brandveilig is. Kortom, deze verlaging van de regeldruk werkt dan kostenverhogend bij de (startende) ondernemer.

De inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit is gekoppeld aan inwerkingtreding van onder andere het Activiteitenbesluit (zie de bijdrage van 2 oktober 2006).


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Brand…..veiligheid en vergunningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief