icon

Flexibilisering BV – revisited

In een eerdere bijdrage maakten wij melding van de modernisering van het Nederlandse ondernemings- en vennootschapsrecht, een project van het ministerie van Justitie verdeeld over drie pijlers.

De derde pijler van de modernisering betreft het flexibiliseren van de wettelijke voorschriften voor rechtspersonen. Eén van de redenen van de flexibilisering is het competitiever maken van het Nederlandse vennootschapsrecht ten opzichte van het vennootschapsrecht van andere EU lidstaten. Hier wordt dikwijls de parallel getrokken met de voorschriften voor de Engelse Limited die (op bepaalde punten) aanzienlijk flexibeler zijn.

Met de voortschrijdende interne markt van de EU is het mogelijk geworden om een vennootschap die is opgericht naar het recht van bijvoorbeeld Engeland, haar bedrijf te laten uitoefenen in een van de andere Lidstaten. Derhalve zijn de Lidstaten erbij gebaat hun vennootschapsrecht dusdanig vorm te geven dat het voor ondernemers aantrekkelijk wordt om hun vennootschap op te richten naar het recht van die Lidstaat.

Kern van de flexibilisering van het vennootschapsrecht is de wijziging van het BV-recht. Hiertoe heeft de minister van Justitie in drie tranches voorstellen gedaan, gevolgd door openbare consultaties (zie hierover onze bijdragen van 10 februari 2005, 22 juli 2005 en 5 april 2006). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een wetsvoorstel. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met dit wetsvoorstel, wat nu voor advies aan de Raad van State gestuurd zal worden. Na een positief advies zal het wetsvoorstel worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Pas op dat moment is de tekst van de wet openbaar.

Ondanks het gebrek aan tekst, heeft de ministerraad punten van de sluier opgelicht. Verder was al een en ander bekend naar aanleiding van de bovengenoemde consultatierondes. Vandaar onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de BV.

De wet voorziet onder andere in ruimere mogelijkheden om in de statuten van de BV af te wijken van wettelijke bepalingen. Op die manier wordt bijvoorbeeld aandeelhouders de mogelijkheid geboden om ieder hun eigen bestuurder te benoemen. Maar ook de uitgifte van aandelen zonder stemrecht en de verruiming van de mogelijkheid tot besluitvorming buiten vergadering komen in zicht.

De flexibilisering wordt voorts vorm gegeven door afschaffing van een aantal bestaande regelingen voor besloten vennootschappen. Zo wordt de afschaffing van het minimumkapitaal een feit, zodat ondernemers voortaan zelf kunnen bepalen hoeveel kapitaal ze in hun besloten vennootschap investeren. In samenhang met de voorgestelde afschaffing van de minimum kapitaaleis worden ook de voorgeschreven bankverklaring bij oprichting (ex artikel 2:203a) en de accountantsverklaring bij inbreng in natura (ex artikel 2:204a en 2:204b) afgeschaft.

Een volgende stap richting flexibilisering in het wetvoorstel is de afschaffing van de blokkeringsregeling. Deze regeling die, afhankelijk van de statuten, de toestemming danwel goedkeuring van alle aandeelhouders voorschrijft bij verkoop van aandelen, was van oudsher één van de kenmerken van het besloten karakter van de besloten vennootschap. De afschaffing zal met name de overdraagbaarheid van de aandelen ten goede komen.

Al met al een flink aantal veranderingen in de bestaande regelgeving en inderdaad een aanzienlijke flexibilisering. Het is echter de vraag of het wetsvoorstel de bestaande regelgeving voor de BV niet al teveel uitkleedt. Het wachten is op de wijze woorden van de Raad van State.


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Flexibilisering BV – revisited

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief