icon

Rechter duidelijk over GBA-gegevens en advocaten

Hebben advocaten toegang tot de persoonsgegevens zoals die zijn vastgelegd in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)? Hierover was even onduidelijkheid. Op basis van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 november 2004 weigerden veel gemeenten om advocaten een uittreksel uit de GBA te verstrekken waaruit het “juiste” adres van de wederpartij zou blijken. In reactie op deze uitspraak liet de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken weten zich op het standpunt te stellen dat gemeenten die uittreksels wel aan advocaten mogen verstrekken indien de gegevens noodzakelijk zijn voor het opstarten van een gerechtelijke procedure. Zie hierover een eerdere bijdrage uit januari 2005.

Verschillende gemeenten sloten zich bij dit standpunt aan. Desondanks bleek het niet altijd eenvoudig om op relatief eenvoudige wijze naam, adres en woonplaats te achterhalen op het moment dat een procedure op stapel stond. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich naar aanleiding van een juridisch hulpverlener (die geen advocaat was) nogmaals over deze kwestie gebogen.

Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis komt de Afdeling tot het oordeel dat is beoogd om uitsluitend toegang te geven tot de GBA-gegevens aan diegenen “die vanuit hun juridische deskundigheid en gebonden door beroeps- en gedragscodes, een essentiële bijdrage leveren aan het publieke belang dat is gelegen in een juiste rechtshandhaving”. Volgens de Afdeling geldt dat onder meer voor advocaten. Met deze uitspraak moet het verkrijgen van de juiste persoonsgegevens ten behoeve van de voorbereiding van een dagvaarding niet langer tot problemen leiden. Uiteraard blijft gelden dat de advocaat vervolgens zorgvuldig met de verstrekte gegevens dient om te gaan.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Rechter duidelijk over GBA-gegevens en advocaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief