icon

Staat moet psychiatrische hulp aan illegalen vergoeden

Sinds de Koppelingswet, kunnen vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf hebben (beter bekend als illegalen) geen aanspraak maken op welke overheidsvergunning of -uitkering dan ook. Zij kunnen dus ook geen beroep doen op de Awbz voor medische kosten. Er is echter een aantal illegalen die min of meer gedwongen worden opgenomen in een psychatirsche inrichting. Deze opname vindt plaats omdat zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. De Staat kan of wil deze vreemdelingen zonder verblijfstitel niet uitzetten, op humanitaire gronden.

De vraag is dan wie de kosten moet betalen van de psychiatrische opvang. Is dat de zorginstelling, die op grond van de wet (en denk ook aan de eed van Hypocrates) verplicht is om zorg te bieden aan deze personen ? Volgens de Staat moet inderdaad de zorginstelling deze kosten dragen, omdat deze kosten behoren tot het risico dat de zorginstelling “nu eenmaal draagt”. Dat gaat echter de Voorzieningenrechter te ver. Volgens de Voorzieningenrechter is de opvang van de psychiatrische illegalen noodzakelijk vanuit een algemeen belang, te weten bescherming van de samenleving en van de illegalen zelf tegen acute gevaren als gevolg van psychische stoornis van deze personen. Deze schade is onevenredig omdat, kort gezegd, de wet de betreffende instelling bij uitstek aanwijst als degene die dergelijke zorg moet verlenen. Deze schade kan niet geacht worden te behoren tot het normale maatschappelijke risico of het bedrijfsrisico en dient dus ten laste te komen van de Staat. De Staat wordt veroordeeld tot betaling van € 500.000,– als voorschot op de schadevergoeding.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Staat moet psychiatrische hulp aan illegalen vergoeden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief