icon

Wie niet werkt zal wel/niet eten…

Een nog wel eens over het hoofd gezien uitgangspunt van het arbeidsrecht is dat wanneer de werk-nemer de arbeid niet verricht, er geen aanspraak bestaat op loon. De uitzonderingen (waaronder loondoorbetaling bij ziekte) krijgen meestal meer aandacht.

In een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 30 maart 2006 kwamen hoofdregel en uitzondering weer eens aan de orde.

Hier betrof het een werknemer die zich in verband met een arbeidsconflict ziek had gemeld. De bedrijfsarts oordeelde hem echter niet ziek, maar gaf in overweging dat het beter was de werknemer niet op te roepen voor het werk voordat het conflict was opgelost.

Toen na ruim twee en een halve maand bleek dat de partijen er onderling niet uit kwamen, en de arbeidsovereenkomst werd beëindigd was de werkgever van mening dat het loon over de vooraf-gaande periode onverdiend was en in mindering diende te worden gebracht op de inmiddels vastgestelde ontslagvergoeding.
De werkgever baseerde zich op juistgenoemde hoofdregel: “geen werk, geen loon”. Van ziekte was geen sprake geweest, dus voor een uitzondering zag hij geen reden.

De rechtbank zag dat anders. Hoewel er geen sprake was van een arbeidsongeschiktheid wegens een gebrek of ziekte, mocht de werknemer er in redelijkheid vanuit gaan dat zijn aanwezigheid op het werk niet werd vereist zolang het arbeidsconflict niet was opgelost. Dit mede gelet op de dui-delijke aanbeveling van de bedrijfsarts, het zonder enig voorbehoud doorbetaalde loon, alsmede de voortdurende schorsing van de werknemer als lid van het managementteam.
De rechtbank oordeelde dat indien de werkgever de zaken bewust, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, op het beloop laat in de hoop dat er een oplossing komt voor het arbeids-conflict, het dan niet mogelijk is om daar achteraf op terug te komen om het uitbetaalde loon terug te vorderen of te verrekenen.

Niet bepaald verrassend, deze uitspraak, maar een goede aanleiding om werkgevers er nog eens op te wijzen dat er wel degelijk aanleiding kan zijn in bepaalde situaties om het loon niet (langer) uit te betalen. Het feit dat de werknemer niet werkt moet dan evenwel uitsluitend in zijn risicosfeer liggen (“werkweigering”). In een geval als dit had daarvan bij voorbeeld sprake kunnen zijn van-af het moment dat moest worden vastgesteld dat de werknemer niet meewerkte aan het oplossen van het conflict, maar evenmin het werk hervatte.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wie niet werkt zal wel/niet eten…

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief