icon

Concurrentiebeding en functiewijziging

In vervolg op mijn eerdere bijdrage van deze week over het concurrentiebeding, waarin ik heb aangegeven dat ook zonder een concurrentiebeding een werknemer onrechtmatig jegens een werkgever kan handelen, wil ik nu ingaan op het effect van een functiewijziging op een in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn (grond)recht om na het einde van zijn dienstbetrekking werkzaam te zijn op de wijze die hem goeddunkt en treft hem dus in een groot belang. Aan het van toepassing zijn van een dergelijk beding worden dan ook, zoals we al vaststelden, strenge voorwaarden gesteld.
Dit is iets om rekening mee te houden bij een functiewijziging.

Waneer de functie van de werknemer wijzigt, dient namelijk vaak een nieuw concurrentiebeding te worden overeengekomen. Dit is het geval wanneer er sprake is van een functiewijziging die ertoe leidt dat het concurrentiebeding extra beperkend zou worden voor de werknemer bij het vinden van een nieuwe baan.

Een recent voorbeeld van deze regel is een uitspraak van het Hof Den Haag van 11 november 2005. Het betrof een vertegenwoordiger in horloges. Bij zijn indiensttreding in 2000 was een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In september 2003 werd de werknemer tevens verantwoordelijk voor de verkoop van sieraden. Er werd geen nieuw concurrentiebeding overeengekomen. De werknemer vertrok en ging werken bij een concurrent. Daarop deed de werkgever een beroep op het concurrentiebeding.
Het Hof was van oordeel dat de functiewijziging per september 2003 van zo ingrijpende aard was dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op de werknemer was gaan drukken. Hij mocht nu immers na vertrek bij deze werkgever niet alleen geen horloges meer verkopen, maar óók geen sieraden, waardoor het aanzienlijk moeilijker voor hem was geworden een andere werkkring te vinden. De werkgever kon daarom op het in 2000 overeengekomen beding geen beroep meer doen.

Anders liep het in de zaak die leidde tot een uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 3 februari 2006. Hier betrof het een werknemer die was begonnen als Implementation Manager, maar later werkzaam werd als Business consultant. De werknemer bleek na het einde van zijn dienstverband werkzaamheden te verrichten in strijd met het concurrentiebeding dat bij zijn indiensttreden was overeengekomen, waarop de werkgever een beroep deed op dit beding. De werknemer voerde aan dat het concurrentiebeding zijn kracht had verloren, omdat het niet opnieuw was overeengekomen bij zijn functiewijziging.
De rechtbank oordeelde echter in zijn nadeel. Weliswaar had de werknemer in zijn functie als consultant meer contact met klanten en verschilden de recente werkzaamheden van die van zijn eerdere werkzaamheden, maar hieruit kon volgens de rechtbank niet de conclusie worden getrokken dat de functie zodanig was gewijzigd dat het concurrentiebeding een zwaardere inbreuk maakte op de mogelijkheden van de werknemer om na het eindigen van de arbeidsovereenkomst elders werk te vinden.
Ook de salarisverhoging die hij had ontvangen was niet van zodanige aard dat hieruit was af te leiden dat de functie van de werknemer aanmerkelijk zwaarder was geworden. De rechter oordeelde dat de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer in de periode 2000 tot 2005 paste binnen het normale verloop van een dienstbetrekking.

Deze werkgever kwam derhalve met de schrik vrij. Het had ook anders kunnen lopen. De beoordeling van dit soort zaken is uiterst feitelijk. Het is dan ook voor de werkgever het meest verstandig, om een nieuw concurrentiebeding (schriftelijk!) overeen te komen bij iedere functiewijziging. Dit kan lastig zijn omdat de functiewijziging als zodanig meestal niet schriftelijk wordt vastgelegd. Toch kan het veel problemen voorkomen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Concurrentiebeding en functiewijziging

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief