icon

Besluit uniforme saneringen (BUS) in werking

Op 14 februari 2006 zijn het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen in werking getreden. Deze regelingen zijn opgesteld ter uitwerking van artikel 39b van de gewijzigde Wet Bodembescherming (Wbb), die al per 1 januari 2006 in werking is getreden, zie ook onze eerdere bijdragen.

Beoogd is om voor een aantal specifiek omschreven categorieën van vervuiling de administratieve lasten van de overheid te beperken, en wel door de procedurele vereenvoudiging. Ook de saneerder zal kosten besparen, zijn kosten zullen in de regel lager uitvallen dan wanneer er een normale Wbb-saneringsprocedure moet worden gevolgd. De saneerder kan namelijk, indien de BUS-regeling van toepassing is, volstaan met een melding van de sanering aan het bevoegd gezag. Voor deze melding zijn standaardformulieren opgesteld. Na de sanering moet er een evaluatieverslag worden opgesteld, dat de instemming van het bevoegd gezag behoeft.

Indien de saneerder in strijd handelt met de regels van genoemd Besluit en/of de Regeling, dan kan het bevoegd gezag overeenkomstig de algemene handhavingsbepalingen in de Algemene wet bestuursrecht optreden. Ook strafrechtelijke handhaving is mogelijk door de strafbaarstelling van overtreding van artikel 39b Wbb in de Wet economische delicten.

Vooralsnog is er voor vier categorieën van vervuiling een dergelijke standaard algemene regeling in het leven geroepen. Het gaat grof gezegd om beperkte zogenaamde immobiele en mobiele vervuilingen waarbij het oppervlak van de locatie 5000 resp. 500 m2 is, het tijdelijke uitplaatsen van vervuilde grond en het projectgebied De Kempen. Men verwacht dat 45 % van alle saneringen een potentiële BUS-sanering is.

Saneerders zijn ondanks dat de vervuiling in aanmerking komt voor een BUS-saneringsprocedure vrij om voor een normale Wbb-saneringsplanprocedure te kiezen. Gezien de aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparingen zal echter meestal de voorkeur naar een BUS-sanering uitgaan.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Besluit uniforme saneringen (BUS) in werking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief