icon

WW en WIA: verplichtingen en vrijstellingen

In de Staatscourant van 23 december jl. is de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd.

In de WW (Werkloosheidswet) en de Wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een aantal verplichtingen opgenomen voor personen die een uitkering ontvangen, waaronder het in voldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen (sollicitatieverplichting), aangeboden passende arbeid te aanvaarden en geen eisen te stellen die aanvaarden van passende arbeid belemmeren. De nieuwe regeling geeft uitvoering aan de mogelijkheid om vrijstellingen te verlenen van deze verplichtingen.

Zo is er in de regeling een vrijstelling opgenomen voor vakantie. Voor WW-gerechtigden en WGA-verzekerden (gedeeltelijk arbeidsgeschikten) geldt een recht van 20 vakantiedagen per jaar, gedurende welke periode er een vrijstelling geldt van verplichtingen. Voor oudere WW-gerechtigden en WGA-verzekerden geldt een vrijstelling in verband met vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. Degenen die een door het UWV of in het kader van de Wet WIA door de eigenrisicodrager noodzakelijk geachte scholing volgen zijn eveneens vrijgesteld van een aantal verplichtingen. Deze vrijstelling eindigt twee maanden voor de verwachte afronding van de scholing. Ook voor het instrument proefplaatsing zijn in de regeling nadere regels gesteld. Een werkloze of WGA-uitkeringsgerechtigde kan maximaal drie maanden onbeloonde werkzaamheden verrichten met behoud van uitkering. Een speciale vrijstelling is er voor degenen die 64 jaar of ouder zijn op de dag dat zij werkloos worden of aanspraak hebben op een WGA-uitkering. Tot slot bestaat er een overgangsregeling voor werknemers van 57,5 jaar en ouder die op grond van de WW waren vrijgesteld van verplichtingen, welke regeling per 1 januari 2004 is beëindigd.

De Minister is hard bezig om het Sociaal Zekerheidsrecht te hervormen. Met de WIA, die per 1 januari jl. in werking is getreden en de WAO heeft vervangen, zijn al grote veranderingen doorgevoerd. Ook de WW gaat op de schop. De Minister beoogt om de nieuwe WW per 1 oktober 2006 in werking te laten treden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WW en WIA: verplichtingen en vrijstellingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief