icon

Nieuwe Wet bodembescherming

De Eerste Kamer heeft op 13 december jl. ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Bodembescherming en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen. De Tweede Kamer had het voorstel al op 14 december 2004 aangenomen. Zie ook ons bericht van 7 oktober jl.. Hierbij nog een keer een aantal wijzigingen op een rij.

In de nieuwe wet is allereerst een nieuw saneringscriterium opgenomen. Waar de huidige saneringsregeling spreekt over “behoud of herstel” van de functionele eigenschappen van de bodem, spreekt de nieuwe wet over “het geschikt maken voor de functie” en het “zoveel mogelijk beperken”. De bodem moet straks met andere woorden ten minste geschikt worden gemaakt voor de beoogde functie. Er wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen mobiele en immobiele verontreiniging, waarbij bij de sanering rekening dient te worden gehouden met het toekomstige gebruik van de bodem. Zo zal bij meer gevoelig gebruik (zoals wonen met tuinen en recreatie) van de bodem hogere eisen worden gesteld dan bij minder gevoelig gebruik (zoals industrie). Het nieuwe saneringscriterium zal verder worden uitgewerkt in een circulaire.

Het urgentiesysteem dat onder de huidige wet geldt, maakt plaats voor de regel dat er alleen een tijdstip voor sanering wordt opgelegd indien het gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico's voor mens plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Of spoedige sanering noodzakelijk is, correspondeert met de huidige urgentie van 0-4 jaar.

De nieuwe wet geeft bovendien meer ruimte voor deelsaneringen. Voor kleinschalige saneringen komt er een eenvoudige procedure, die is uitgewerkt in het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Gaat het om een kleinschalige sanering, dan hoeft er geen saneringsplan (meer) te worden geschreven en kan er binnen vijf weken na de verplichte melding worden gestart. Naar schatting vallen 50% van alle saneringen in Nederland in deze categorie.

Het is nog niet precies bekend per wanneer de gewijzigde wet in werking zal treden. Dit zal bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt. De tekst van de wet kan alvast worden ingezien op de website overheid.nl bij de Kamerstukken (nummer 29462).


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Wet bodembescherming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief