icon

Luchtkwaliteit (voorlopig) op politieke agenda

In de toespraak tijdens de VROM bestuurdersconferentie Luchtkwaliteit hebben Secretaris van Geel en Minister Dekker een toelichting gegeven op het driesporenbeleid dat ervoor moet zorgen dat de luchtkwaliteit wordt verbeterd en Nederland niet ruimtelijk “op slot gaat”.

Ten eerste financiert de overheid algemene maatregelen, die zijn gericht op verkeer landbouw, woningbouw en industrie. Daaronder vallen bijvoorbeeld de stimulering van roetfilters voor bestaande voertuigen en het stimuleren van schonere vuilniswagens, openbaar vervoer en vrachtwagens. Er is ook geld beschikbaar gesteld voor de lagere overheden om onder meer autoluwe zones of bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen in te stellen.

Het tweede spoor heeft betrekking op de wet- en regelgeving. Het Besluit Luchtkwaliteit 2005, met de saldobenadering waarover wij in eerdere bijdragen al schreven is nu van kracht. Momenteel wordt de saldobenadering nader door het ministerie ingevuld. Het Besluit Luchtkwaliteit kan naar de inschatting van Minister Dekker, niet alle knelpunten wegnemen. Volgens globale schattingen blijft zonder extra maatregelen in 2010 nog circa 30% van alle plannen problematisch vanwege de luchtkwaliteit. De Minister meent echter uit recentere rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot de provinciale weg N 209 op kunnen te maken dat de goede weg is ingeslagen.

Het wetsvoorstel Luchtkwaliteit ligt bij de Raad van State voor advies. De inhoud van dit voorstel is derhalve nog niet openbaar. De kern van het voorstel is volgens de Staatsecretaris dat er een nationaal programma van maatregelen moet komen waarin wordt aangegeven met welke maatregelen en op welk tijdstip overschrijdingssituaties worden opgelost. Daarin wordt ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen binnen het programma behoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden. De Staatssecretaris wil met het wetsvoorstel voorkomen dat rechters bouwprojecten rechtstreeks gaan toetsen aan Europese richtlijnen.

Het derde spoor betreft de herziening van het EU-luchtkwaliteitsbeleid. Het kabinet wijst Brussel erop dat Brussel zelf voldoende maatregelen moet nemen en eisen moet stellen aan Europese emissies. De Brusselse emissie-eisen mogen wat de Staatssecretaris betreft strenger worden. Voorts wenst de Staatssecretaris verlenging van de periode waarbinnen aan de Europese normen moet worden voldaan.

Op genoemd wetsvoorstel was de laatste tijd al de nodige kritiek te horen van kamerleden. Kortom, wordt vervolgd.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Luchtkwaliteit (voorlopig) op politieke agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief