icon

Voorstel Grondexploitatiewet

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel Grondexploitatiewet (voluit: Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie). Dit voorstel zal nu door de Tweede Kamer worden behandeld.

Het huidige instrumentarium voor kostenverhaal bij exploitatie van gronden door projectontwikkelaars (baatbelasting en exploitaitieverordening) zou onvoldoende waarborgen dat de kosten die gemeenten maken voor onder meer nieuwe straten, water en groen worden gedragen door de projectontwikkelaars en daarmee uiteindelijk door de toekomstige gebruikers. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.
In het voorstel gaat de voorkeur uit naar privaatrechtelijke afspraken tussen ontwikkelaars en gemeente, die aan de voorwaarden van de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatieverordening voldoen. In het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt, beroept de gemeente zich op een exploitatieplan, een nieuw figuur in de Wet op de ruimtelijke ordening, waarin een kostenraming voor de exploitatie van een bepaald gebied is beschreven. Een bouwvergunning zal worden geweigerd bij strijd met het exploitatieplan. Bij algemene maatregel van bestuur is overigens een lijst met verhaalbare kostensoorten vastgesteld.

Voorgesteld wordt om de exploitatiebijdrage als voorwaarde aan de bouwvergunning te verbinden, tenzij de bijdrage anderszins verzekerd is (middels een privaatrechtelijke overeenkomst). Voorts maakt het voorstel mogelijk dat in een bestemmingsplan ?regels ten behoeve van de uitvoerbaarheid van de in het plan opgenomen bestemming? worden opgenomen. Hiermee wordt bedoeld dat er verschillende categorieën woningen in het bestemmingsplan mogen worden vastgelegd. Men doelt hierbij met name op sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap.

Het wetsvoorstel is in te zien op de website overheid.nl onder kamerstuknummer 30218.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorstel Grondexploitatiewet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief