icon

Wie maakt er bezwaar?

De zaak had inhoudelijk kunnen worden gewonnen, maar het bezwaar- of beroepschrift werd namens de verkeerde persoon ingediend en dus werd de zaak toch verloren. Dit komt meer dan eens voor, zowel bij particulieren als bedrijven. En omdat in het bestuursrecht uitgangspunt is dat binnen de bezwaar- of beroepstermijn dient vast te staan namens wie de procedure is aangespannen, kunnen dergelijke fouten zelden of nooit worden hersteld.

Er gelden een aantal vuistregels, en zonder een uitputtende opsomming daarvan en van de uitzonderingen te willen geven, kan allereerst worden opgemerkt dat wanneer op een aanvraag tot bijvoorbeeld een bouwvergunning een afwijzend besluit volgt, de aanvrager tegen die weigering bezwaar kan maken. Daarbij is het niet onverstandig in de aanvraag na te gaan wie de bouwvergunning ook al weer had aangevraagd. Wordt een aanvraag om een bouwvergunning daarentegen gehonoreerd, dan geldt het uitgangspunt dat daartegen door andere belanghebbenden dan de aanvrager bezwaar kan worden gemaakt. Hierbij geldt een zekere afbakening; een belanghebbende is een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Soms betekent dat dat – wanneer meerdere (rechts)personen tegen een bepaald besluit zijn, maar niet iedereen belanghebbend is – er een keuze zal moeten worden gemaakt wie er bezwaar zal maken. VVE's zullen zich daarnaast de vraag moeten stellen of zij zelf belanghebbend zijn, of dat de individuele leden dat zijn.
In die gevallen dat een rechtspersoon als bezwaarmaker zal optreden, dient men erop bedacht te zijn dat degenen die dat bezwaar aanhangig maken daartoe wel bevoegd dienen te zijn. Bestuursorganen en rechters kunnen verlangen dat die bevoegdheid wordt aangetoond.

Met het voorgaande hangt samen de situatie waarin belanghebbenden andere personen machtigen om namens hen de procedure aanhangig te maken en te voeren. In verband met voornoemde stelregel dat binnen de bezwaar- of beroepstermijn duidelijk moet zijn wie de procedure heeft aangezwengeld, zal duidelijk moeten zijn aangegeven namens welke personen de gemachtigde optreedt. Daarnaast moet kunnen worden aangetoond dat de gemachtigde ook daadwerkelijk gemachtigd is om deze procedures te voeren; van gemachtigden niet zijnde advocaten kan worden verlangd dat zij een machtiging laten zien.

De vraag of namens de juiste persoon bezwaar of beroep is gemaakt (de belanghebbendheid) is een van de vragen die moeten worden beantwoord, voordat aan de inhoudelijke kant van de zaak wordt toegekomen. Daarnaast zal bijvoorbeeld ook worden gekeken of de procedure wel op tijd aanhangig is gemaakt, of er nog wel procesbelang is (als de bomen zijn gekapt, kan het zijn dat er geen procesbelang bestaat bij een oordeel over de kapvergunning) en bij een beroepsprocedure of het griffierecht wel is voldaan. Bij procedures waar grote (al dan niet financiële) belangen op het spel staan, is het daarom – los van de inhoudelijke aspecten van een zaak – verstandig u te laten bijstaan door een jurist.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wie maakt er bezwaar?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief