icon

Financieringsvoorbehoud ook geldig bij onvoldoende inspanning van koper

In de meeste koopovereenkomsten van huizen en appartementen, die gekocht worden door particulieren, is een financieringsvoorbehoud opgenomen. Dit financieringsvoorbehoud houdt in dat de koper de mogelijkheid heeft de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat er een boete moet worden betaald, indien hij de financiering niet tijdig rond krijgt. Hierbij is veelal bepaald dat koper zich verplicht om al het redelijke te doen om voldoende financiering te verkrijgen. Als uitvloeisel van deze inspanningsplicht, dient de koper bij ontbinding ten minste twee afwijzigingsverklaringen van mogelijke financiers te kunnen te overleggen.

De Rechtbank 's- Hertogenbosch besliste op 6 april 2005 over een zaak waarbij de toepasselijkheid van het financieringsvoorbehoud werd betwist. De koper had de koopovereenkomst met een beroep op het financieringsvoorbehoud ontbonden. Volgens de verkoper had de koper niet al het mogelijke had gedaan om een toereikende financiering voor de koop te verkrijgen. De koper stelde uiteraard dat hij zich wel voldoende had ingespannen.

De rechtbank oordeelde dat ook als de koper zich niet voldoende had ingespannen, dit niet aan een succesvol beroep op ontbinding door de koper in de weg staat, indien de koper ook bij het plegen van voldoende inspanning nimmer een toereikende financiering zou hebben verkregen. Daarbij overwoog de rechtbank dat het te ver gaat om aan te nemen dat de koper van te voren wist dat hij geen toereikende financiering kon verkrijgen. Het staat immers volgens de rechtbank doorgaans niet vast welke financiering een instelling bereid is te verstrekken. Dat hangt af van tal van factoren. Bovendien beschikte de koper niet over bijzondere ervaring of deskundigheid op financieel gebied.

De rechtbank heeft met deze uitspraak gekozen voor bescherming van de koper. Als vast komt te staan dat de koper ook bij het plegen van voldoende inspanning nimmer een toereikende financiering zou hebben verkregen, dan is het niet meer van belang of de koper zich wel of niet heeft ingespannen. Voor de verkoper is het lastiger om aan te tonen dat de koper wel over voldoende financiële middelen kan beschikken dan om aan te tonen dat de koper zich onvoldoende heeft ingespannen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Financieringsvoorbehoud ook geldig bij onvoldoende inspanning van koper

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief