icon

Snelheidsovertreder mag ijkrapporten meetapparatuur opvragen

Eén van de eisen van een democratisch bestuur is dat informatie van de overheid openbaar moet zijn. Voor wat betreft de openbaarheid van informatie vervat in overheidsdocumenten voorziet de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) daarin. Let wel, het voorgenoemde uitgangspunt geldt niet altijd. Bepaalde belangen kunnen meebrengen dat overheidsinformatie vertrouwelijk moet blijven.

Wanneer dit het geval is, is geregeld in de artikelen 10 en 11 Wob. Hier worden de weigeringsgronden weergegeven. Gezien het vorenstaande zal derhalve steeds een afweging moeten worden gemaakt tussen het uitgangspunt en de uitzondering. Geldt nu in geval van een verzoek tot het verkrijgen van de ijkrapporten van de meetapparatuur die worden gebruikt voor het opsporen verkeersovertredingen ook het uitgangspunt van de Wob?

Ja, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de uitspraak van 15 juni 2005 heeft de Afdeling bepaald dat in geval van het verzoek om de ijkrapporten deze moeten worden verstrekt in het kader van de openbaarheid van bestuur. Het O.M. verweerde zich door te stellen dat artikel 11 lid 4 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften (hierna: Whav) een bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter betreft en dat derhalve de Wob niet van toepassing is. Daarnaast stelde het O.M. dat een vlotte afdoening van de procedures in het geding zou komen, indien dergelijke verzoeken aan de Wob zouden moeten worden getoetst alsmede dat de documenten met betrekking tot de gebruikte meetapparatuur geen bestuurlijke aangelegenheid betreffen.

De Afdeling maakt korte metten met deze verweren. Erkend wordt dat in geval van een bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter, de Wob niet van toepassing zal zijn. Artikel 11 lid 4 Whav betreft echter geen bijzondere openbaarmakingsregeling. Naar de mening van de Afdeling blijkt noch uit de tekst, noch uit de strekking, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel, dat de wetgever heeft beoogd een alternatieve openbaarmakingsregeling in het leven te roepen die aan de Wob derogeert. Het verweer dat de werklast van het O.M. toeneemt door een mogelijke toewijzing van het verzoek om inzage, rechtvaardigt op zichzelf niet het beroep op de weigeringsgronden van de Wob. Tot slot is de Afdeling van oordeel dat de gegevens zien op de uitvoering van de publieke taak en derhalve wel een bestuurlijke aangelegenheid betreffen.

Kortom, de ijkrapporten van de meetapparatuur moeten worden afgegeven aan de snelheidsovertreder die daarom vraagt.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Snelheidsovertreder mag ijkrapporten meetapparatuur opvragen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief