icon

Amsterdam: visie op het water van de binnenstad

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft de ontwerp-nota Visie op het water in de binnenstad vrijgegeven voor inspraak. Alle ingezetenen van de gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden kunnen inspreken.
De ontwerpvisie beoogt versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het stadsbeeld en het bieden van een inhoudelijk toetsingskader voor het beoordelen van ontwikkelingen en initiatieven voor het water en de oevers. Het is de bedoeling om na de uitwerking van gebiedsgerichte plannen, uiteindelijk in 2007 te starten met het opstellen van een facetbestemmingsplan voor het water.

De meest in het oog springende plannen in de ontwerpvisie zijn de volgende:

In het toekomstig facetbestemmingsplan moeten de ligplaatsen van woonboten worden vastgelegd. Op de globale kaart bij de ontwerpvisie staat aangegeven op welke plaatsen meer dan wel minder woonboten wenselijk zijn. Het totale aantal ligplaatsen, om en nabij de 800 stuks, zal worden gehandhaafd. Een aantal boten zal echter moeten worden verplaatst. Behalve in geval van nautische knelpunten of illegale situaties, zal er bij de verplaatsing geen dwang worden toegepast. Het stadsdeel onderzoekt de mogelijkheden om de woonbooteigenaren door middel van prikkels als subsidie zover te krijgen de boten naar een alternatieve locatie te verplaatsen. Daarnaast houdt het stadsdeel de mogelijkheid open om bij verkoop van een boot niet mee te werken aan vergunningverlening op die plek, maar een andere gelijkwaardige ligplaats aan te bieden. Uitgangspunt zal zijn dat in het deel van de binnenstad dat behoort tot het Beschermd Stadsgezicht, slechts plaats zal zijn voor woonschepen, en dus niet voor woonarken en woonvaartuigen. Voorts zal er een duidelijk welstandskader worden vastgesteld op basis waarvan de welstandscommissie vervangingen en verbouwingen van boten met een vaste ligplaats kan toetsen.
Voor bedrijfsvaartuigen gelden dezelfde welstandseisen als voor woonboten, waardoor ook bedrijfsvaartuigen goed moeten passen in de ruimtelijke structuur van de binnenstad als beschermd stadsgezicht.

Op sommige plaatsen zijn delen van de kades en oevers omheind met hekken of zijn er schuurtjes geplaatst, waardoor het zicht op het water volledig wordt belemmerd. Het stadsdeel wil het aantal openbare kades en oevers in stand houden en de openbaarheid herstellen.

Voor de afmeervoorzieningen zullen nieuwe regels worden opgesteld. Zo komen er kade-inrichtingsregels voor woonboten en bedrijfsvaartuigen en welstandseisen, die recht doen aan de ruimtelijke eisen van een beschermd stadsgebied. In de toekomst zijn enkel openbare steigers toegestaan. Er komt een netwerk van kleine openbare en multifunctionele afmeervoorzieningen, die kortstondig afmeren mogelijk maken, zogenaamde kiss en flowvoorzieningen.

Al met al krijgen de gebruikers van het water in de binnenstad te maken met tal van nieuwe regels. Het is voor hen van belang al in een vroeg stadium betrokken te worden bij de planvorming, onder meer door in het spreken op de ontwerpvisie. Wij zullen de ontwikkelingen in elk geval nauwgezet in de gaten houden.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam: visie op het water van de binnenstad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief