icon

NMa-agenda 2005

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft haar concept-agenda voor het jaar 2005 gepresenteerd. Dit concept omschrijft de plannen die de NMa voor het komende jaar heeft, en op welke punten zij zich zal concentreren. Tevens bevat de agenda een reeks vragen, waarop een ieder kan reageren tot 8 oktober 2004. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve agenda.
Een aantal van de voorgenomen aandachtspunten van de NMa.
Ten eerste wenst de NMa de lopende bouwonderzoeken in 2005 afronden, hoewel het – zoals zij zelf zegt- gaat om grote en complexe zaken. Ten tweede wil de NMa doorgaan met haar onderzoek naar de noodzaak en/of wenselijkheid van zelfregulering van vier vrije beroepen, namelijk het beroep van de accountant, de architect, de notaris en de advocaat. Mogelijk kan dit onderzoek zich uitbreiden naar andere vrije beroepsgroepen. Ten derde zal in 2005 de financiële sector nader onder de loep genomen worden, waarbij vooral banken, verzekeringen en effecteninstellingen onderzocht worden. Ten vierde zal de zorgsector speerpunt zijn in 2005. Momenteel wordt een Zorgautoriteit opgericht, die de marktwerking in de zorg moet reguleren en begeleiden.
Verder geeft de NMa aan welke werkwijzen haar aandacht zullen hebben in 2005. Zo benadrukt de NMa de mogelijkheid voor burgers om overtredingen van de Mededingingswet (zoals kartels) aan te geven bij de NMa. Voorlichting aan burgers, brancheorganisaties en MKB worden in die context van belang geacht. Daarnaast wenst de NMa meer richtsnoeren op te stellen waarin zij duidelijk maakt hoe bepaalde wetgeving geïnterpreteerd dient te worden. Deze “zelfbeoordeling” van bedrijven hangt samen met de recente modernisering van het mededingingsrecht (zowel op Europees als op landelijk niveau). Vanaf dit jaar zullen bedrijven in veel sterkere mate zelf moeten beoordelen of hun marktpositie toelaatbaar is. Het aan de NMa vragen om toelaatbaarheid van bepaald marktgedrag wordt teruggedrongen. De NMa hoopt op deze manier meer tijd te hebben voor “hardcore” overtredingen. Hiermee samenhangend stelt de NMa ook haar wijze van sanctioneren aan de kaak. Momenteel bestaan de sancties uit een geldelijke boete of een last onder dwangsom. Maar de NMa ziet ook mogelijkheden om alternatieve maatregelen te introduceren, zoals het sturen van een waarschuwingsbrief, of anderszins een gedragsverandering afdwingen. De NMa stelt zich voor dat haar toezicht op die manier een meer communicatief en op overleg gericht karakter zal krijgen, uiteraard mits het bedrijf in kwestie meewerkt.
Tot slot zal de NMa haar licht laten schijnen over de civiele handhaving van de mededingingswet. Volgens de NMa starten klagers in toenemende mate een civiele procedure om bepaald gedrag van de wederpartij af te dwingen, en schadevergoeding te vorderen. Tijdens de aanstaande European Competition Day (22 oktober 2004 in Amsterdam) zullen de verschillende Europese mededingingsautoriteiten met name over dit laatste punt discussiëren. Door de modernisering van het mededingingsrecht zijn de mededingingsautoriteiten in staat gesteld om zich in een gerechtelijke procedure te voegen, als 'amicus curiae'. De exacte vervulling van die rol moet echter nog uitgekristalliseerd worden. Op 24 augustus jl. schreef ik al over de Richtsnoeren die de NMa terzake heeft opgesteld.
Het jaar 2005 zal voor de NMa dan ook vooral een jaar van nieuwe praktijkontwikkelingen worden: de grootscheepse modernisering van het mededingingsrecht wordt vanaf nu toegepast in de praktijk. Dit zal voor alle partijen, mededingingsautoriteiten en bedrijven, spannend worden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
NMa-agenda 2005

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief