Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding van de overheid tot burgers.
Het bestuursrecht dient daarmee als waarborg voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het geeft antwoord op vragen als: welk bestuursorgaan is bevoegd en aan welke beperkingen is de uitoefening van de bevoegdheid onderhevig?
Door welke personen en op welke wijze kan tegen besluiten van overheidsorganen worden opgekomen (bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedure)? Is een besluit rechtsgeldig genomen? Handelt een bestuursorgaan in strijd met al dan niet in de wet vastgelegde beginselen (zoals: gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en het vertrouwensbeginsel)?

Regelgeving

In de Algemene wet bestuursrecht is het kader gegeven voor het bestuursrecht. Zoals de naam van de wet als doet vermoeden zijn hierin de algemene regels opgenomen, die vaak procedureel van aard zijn. Alle in Nederland door een bestuursorgaan genomen besluiten worden (mede) beheerst door de Algemene wet bestuursrecht. De inhoudelijke regels van bestuursrecht treft men grotendeels in bijzondere nationale en decentrale regelgeving aan.

Werkzaamheden
Wieringa staat al jaren met veel plezier en succes marktpartijen, particulieren en overheidsinstanties bij in bestuursrechtelijke zaken van zeer uiteenlopende aard. Voorbeelden hiervan zijn zaken omtrent het omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk, wijzigen van een monument), ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Drank- en Horecawet (drank- en horecavergunning), plaatselijke verordeningen (exploitatievergunningen voor horeca en passagiersvaart), keuren (ontheffingen).

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten