Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Omgevingsrecht
Ruth Beijen, 22/12/2020

Ontwerp-Koninklijk Besluit met inwerkingtredingsdatum Omgevingswet

Minister Ollongren heeft een ontwerp Koninklijk Besluit (hierna: ontwerp-KB) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden met daarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Deze is hierin vastgesteld op 1 januari 2022. Na akkoord door de Eerste en Tweede kamer en ondertekening zal de Omgevingswet dus definitief op 1 januari 2022 inwerking treden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft al aardig wat voeten in de aarde gehad. Eerder blogden wij onder meer over het advies van de Raad van State over het Invoeringsbesluit Omgevingswet en het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het ontwerp-KB volgt op het notaoverleg over de Omgevingswet in de Tweede Kamer op 25 november 2020, waarin een motie werd aangenomen om het ontwerp-KB zo snel mogelijk en uiterlijk in december 2020 aan beide Kamers aan te bieden. Op grond van artikel 23.10 tweede lid Omgevingswet dient het Koninklijk Besluit met toepassing van een voorhangprocedure aan beide Kamers worden aangeboden.

Met het definitief vaststellen van de inwerkingtredingsdatum wordt beoogd bestuurlijke en uitvoeringspartners duidelijkheid te verschaffen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op de invoering. De invoering op 1 januari 2022 sluit aan sluit aan bij het vaste verandermoment zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving en hiermee wordt gewaarborgd dat de termijn tussen de publicatiedatum van verschillende wetgevingsonderdelen en het tijdstip van inwerkingtreding minimaal drie maanden bedraagt. Zo hebben de uitvoerende instanties volgens de Nota van Toelichting voldoende tijd om kennis te nemen van de definitieve teksten en laatste onderdelen van het stelsel. Zeker nu in eerdere fasen al ontwerpen en geconsolideerde versies beschikbaar zijn gesteld.

Uit de Nota van Toelichting volgt dat de datum van 1 januari 2022 moet opgevat worden als leidend voor de inwerkingtreding van het gehele bij de Omgevingswet horende stelsel. Voor verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld de invoerings- en aanvullingsregelgeving dient de inwerkingtredingsvolgorde echter nog nader te worden uitgewerkt. Dit zal in een technisch besluit in meer detail worden geregeld.

In de bij het ontwerp-KB horende kamerbrief benadrukt Minister Ollongren dat ze veel waarde hecht aan een zorgvuldige behandeling door de Eerste en Tweede Kamer. Ook geeft de Minister aan dat zowel zij als de bestuurlijke partners er vertrouwen in hebben dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 op zorgvuldige en verantwoorde wijze in werking kan treden. De wetgeving is nagenoeg afgerond. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet bevindt zich reeds in de afrondende fase en is al zodanig gereed dat vanaf het einde van dit jaar alle overheden hiermee kunnen oefenen. Er zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijk monitoring van de kosten en baten en het verzekeren van een kostenneutrale invoering van de Omgevingswet voor decentrale overheden. Ter bevordering van de goede invoering is al een aantal jaar het interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ actief. Diverse onderdelen van dit programma zullen ook na inwerkingtreding blijven doorlopen of beschikbaar blijven.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet nauwgezet. Wilt u op de hoogte blijven van het verdere vervolg? Abonneer u dan kosteloos op onze nieuwsbrief en neem gerust contact op bij vragen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Ruth Beijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Omgevingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten