Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Huurrecht
Christopher Seine, 11/02/2016

Wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015

Vanaf juli 2016 meer mogelijkheden om woning tijdelijk te verhuren?

Onlangs heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 (ingediend door minister Stef Blok). Het wetsvoorstel breidt onder meer de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

Zo is in het voorstel onder meer de mogelijkheid opgenomen een huurcontract te sluiten voor een periode van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen en een huurcontract voor een periode van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen. Deze huurcontracten eindigen kort gezegd na de afgesproken termijn van rechtswege; de verhuurder moet wel voor afloop van het contract de huurder nog schriftelijk informeren dat het huurcontract op de betreffende overeengekomen datum eindigt, doch verdere opzeggingsgronden en/of -formaliteiten hoeven niet in acht te worden genomen.

Voorts zal de opzeggingsgrond "dringend eigen gebruik" worden uitgebreid. Wanneer een woning gebouwd of beschikbaar gesteld wordt voor een bepaalde doelgroep en daarmee specifiek bestemd is voor die doelgroep, dan is het uit het oogpunt van efficiënt gebruik van woonruimte wenselijk om die woning voor de betreffende doelgroep beschikbaar te kunnen houden (aldus de memorie van toelichting bij voornoemd wetsvoorstel). Daartoe kan het mogelijk gemaakt worden om de huur op te zeggen wanneer de huurder of het huishouden dat er woont niet langer tot die doelgroep behoort. Een dergelijke mogelijkheid bestaat in het BW al voor woningen die bestemd zijn voor ouderen of gehandicapten en ook voor woningen die bestemd zijn voor studenten (de zogenoemde "campuscontracten"). Daar moeten nu de doelgroepen jongeren (tussen de 18 en 27 jaar), promovendi en grote gezinnen aan worden toegevoegd.

Het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt is voor behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Het kabinet streeft ernaar de wijzigingen in juli 2016 in te laten gaan.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Huurrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten