Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

Dit zijn onze
Algemene voorwaarden

Wanneer wij cliënten adviseren of voor hen gaan optreden gaan wij een opdrachtovereenkomst met hen aan. Op deze overeenkomst van opdracht zijn onze algememene voorwaarden van toepassing. Meer daarover leest u hieronder.

Voor de goede orde zij vermeld dat in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is bepaald dat iedere aansprakelijkheid van Wieringa Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

Voorts blijkt uit de Algemene Voorwaarden dat de rechtsverhouding tussen de cliënt en Wieringa Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht en dat eventuele geschillen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download hier de Algemene Voorwaarden van Wieringa Advocaten.

Rechtsvorm, uurtarieven, verzekering, klachten- en geschillenregeling

Wieringa Advocaten is een maatschap en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34372239. Het BTW-nummer is NL0024.68.530.B.01.

Alle advocaten van Wieringa Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag; telefoon: +31 70 335 35 35).

Wieringa Advocaten hanteert verschillende uurtarieven, afhankelijk van ervaring en specialisatie van de betreffende advocaat en van de complexiteit van de zaak. Over het in een specifieke zaak toepasselijke uurtarief wordt de cliënt steeds vooraf geïnformeerd.

Wieringa Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten tot een bedrag van € 10.000.000.
De dekking is wereldwijd, met uitzondering van claims onder recht of rechters van de VS en Canada.
De verzekeraars vormen een pool, en zij kunnen worden benaderd via AON op het volgende adres: AON, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam.

Download hier onze klachten- en geschillenregeling.

Informatie over de door de advocaten van Wieringa Advocaten verrichte diensten kan worden opgevraagd bij: Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Wieringa Advocaten, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten