Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Ruimtelijke ordening
Claudia Koenen, 24/04/2014

Woonboot is een bouwwerk

Ook als de woonboot niet met de bodem is verbonden

Vorig jaar op 8 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog dat een woonboot die wel aan de kade is verbonden, maar niet met de bodem, geen bouwwerk is in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo). Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Amper een jaar later denkt de Afdeling daar nu anders over.

De Afdeling komt in haar uitspraak van 16 april 2014 (zaaknr. 201306684/1) tot een andersluidende oordeel door doorslaggevende betekenis te hechten aan de zinsnede ‘bedoeld om ter plaatse te functioneren':

"Bij de beantwoording van de vraag of de woonboot als bouwwerk moet worden aangemerkt, is niet bepalend hoe die verbondenheid fysiek is vormgegeven, maar is doorslaggevend dat de woonboot is bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren."

"Niet alleen moet worden bezien aan de hand van de wijze waarop het object met de grond is verbonden, maar ook aan de hand van de aard en hoedanigheid van het object, alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt."

De Afdeling stapt vervolgens vrij makkelijk en zonder toelichting over de argumenten heen dat de woonboot binnen vijftien minuten kan worden losgekoppeld en de woonboot relatief eenvoudig is te verplaatsen. Kennelijk zijn deze argumenten niet meer van belang. Van belang is of de boot bedoeld is om ter plaatse te functioneren. Eerder is dit al uigemaakt voor woonboten die direct met de bodem zijn verbonden, zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Afdeling van 25 augustus 2010. In de uitspraak van 16 april jl. is duidelijk dat deze verbodendenheid niet meer van belang is.

Hoe dan ook: duidelijk is dat woonschepen en woonboten - ook als deze niet met de bodem zijn verbonden - als bouwwerken moeten worden aangemerkt. Er is dus (meestal) omgevingsvergunning nodig voor bouwwerkzaamheden. Het is de vraag hoe dat in de praktijk zal lopen. De wetgever ging er bij het Bouwbesluit 2012 nog gewoon vanuit dat woonboten of woonschepen geen bouwwerken zijn. De Afdeling zal daar vast ook een oplossing voor vinden.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Ruimtelijke ordening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten