Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht
Maartje Oliemans-Ouwehand, 26/09/2019

Wijziging Wet Normering Topinkomens (2)

Aanpassing van het begrip gelieerde rechtspersoon

In vervolg op onze eerste blog in de reeks over de voorgenomen wijzigingen van de WNT, wordt hieronder verder ingegaan op de aanpassing van het begrip gelieerde rechtspersoon.

De WNT werkt door in gelieerde rechtspersonen van WNT instellingen. Die doorwerking ziet op de bezoldiging van de topfunctionaris. Anderszins hoeft de gelieerde rechtspersoon zich niet aan de WNT te houden. Gelieerde rechtspersonen zijn organisaties die zelf niet als zodanig onder de WNT vallen, maar wel een relatie hebben met een WNT-instelling. Werkt een topfunctionaris bij beide instellingen, dan mag de som van de bezoldigingen verkregen bij de WNT instelling en bij de gelieerde rechtspersoon, niet meer zijn dan de voor de WNT instelling geldende maximum bezoldiging.

Op dit moment is de gelieerde rechtspersoon gedefinieerd als een door een WNT instelling opgerichte rechtspersoon, oftewel het ziet alleen op dochterondernemingen. Daarmee vallen moederondernemingen (die immers een WNT instelling zelf zouden kunnen hebben opgericht) niet onder het begrip. Dat is onwenselijk, omdat de WNT hierdoor kan worden ontweken door de bestuurder bij de moeder aan te stellen, die zodoende niet aan het bezoldigingsmaximum is gebonden.

De ministers hebben voorgesteld de reikwijdte van het begrip gelieerde rechtspersoon uit te breiden naar moedermaatschappijen door het begrip gelieerde rechtspersoon ruimer te definiëren. Overigens gaat de voorgenomen wijziging nog verder dan moedermaatschappijen in de zin van de wet (art 2:24a BW). Het gaat om rechtspersonen die invloed van betekenis hebben op het beheer of beleid.

Een vergelijkbare wijziging werd al eerder voorgesteld bij het voorstel voor de WNT 3. De Raad van State heeft destijds bij dat voorstel gewezen op het risico voor uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar organisaties die niet tot de (semi)publieke sector behoren. De Raad van State noemde als voorbeeld dat topfunctionarissen die alleen bij de moeder in dienst waren ook onder de reikwijdte van de WNT zouden worden gebracht. Dat risico erkennen de ministers niet. Alleen indien een topfunctionaris zowel bij de WNT instelling als bij een aan de WNT instellingen gelieerde rechtspersoon werkt (niet perse in dienst is), telt de bezoldiging die de topfunctionaris bij de gelieerde rechtspersoon ontvangt mee voor het bezoldigingsmaximum. Deze wijziging ziet dus alleen op de bezoldiging van de topfunctionaris en heeft als zodanig geen WNT gevolgen voor de gelieerde rechtspersoon. Indien de gelieerde rechtspersoon en de WNT instelling zelfstandige besturen hebben en er dus geen invloed van betekenis over en weer wordt uitgeoefend heeft de moedermaatschappij zelfs helemaal niets met de WNT te maken.

De praktijk zal moeten uitwijzen of deze wijziging inderdaad niet tot onaanvaardbare uitbreiding van de reikwijdte van de WNT leidt.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Arbeidsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten