Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Zorg
Maartje Oliemans-Ouwehand, 09/10/2018

Medezeggenschap van cliënten in de zorg

De huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de invloed van cliënten op de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Die rechten worden binnenkort uitgebreid als de nieuwe Wmcz 2018 wordt aangenomen. Onderstaand een greep uit de belangrijkste rechten van cliënten inclusief de mogelijke veranderingen:

Instellen van een cliëntenraad verplicht

Zorginstellingen met een wtzi-toelating, zoals instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben.

De verplichtingen in het wetsvoorstel richten zich tot instellingen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Ofwel: rechtspersonen, organisatorische verbanden van natuurlijke personen alsmede natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen – dus voor alle beroepsmatig verleende zorg, ook niet-verzekerde zorg (en alternatieve zorg). De verplichting om een cliëntenraad in te stellen geldt dan voor zorginstellingen die in de regel meer dan tien personen zorg laten verlenen. Aan de eis van tien zorgverleners is snel voldaan, want iedereen telt mee: parttime, fulltime, ingehuurde krachten en zelfs de medewerkers van andere organisaties aan wie de zorg wordt uitbesteed.

Adviesrecht

De zorginstelling moet de cliëntenraad steeds de mogelijkheid geven om te adviseren over voorgenomen belangrijke besluiten, zoals een belangrijke wijziging in de organisatie, de begroting of wijziging van beleid of doelstelling. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren.

Instemmingsrecht

Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in een instemmingsrecht van de cliëntenraad. Dat houdt in dat een voorgenomen besluit alleen kan worden genomen met instemming van de cliëntenraad, terwijl bij een advies nog na overleg kan worden afgeweken van het advies. Het instemmingsrecht zal betrekking hebben op besluiten over beleid dat de kern van de zorgverlening raakt, zoals veiligheid en hygiëne.

Enquêterecht

Zorginstellingen in de vorm van een vereniging of stichting met minstens 50 werknemers moeten de cliëntenraad het recht van enquête geven. Dat houdt in dat de cliëntenraad in een juridische procedure mag voorleggen of sprake is van wanbeleid binnen de zorginstelling.

In het wetsvoorstel wordt het recht van enquête toegekend aan cliëntenraden van alle instellingen, ongeacht de rechtsvorm of het aantal werknemers.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten