Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Medezeggenschap

Medezeggenschap binnen zorginstellingen is aanzienlijk uitgebreider dan in “gewone” organisaties. Naast de gebruikelijke ondernemingsraad dient de zorginstelling namelijk een cliëntenraad te hebben. Daarnaast is er het periodieke overleg met de medische en verpleegkundige staf. Goed en gestructureerd overleg zorgt voor draagkracht.

Raden en overleggen

Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad moeten op grond van de wet geraadpleegd worden voor bepaalde besluiten. Zij kunnen het ziekenhuisbestuur zo nodig voor de rechter dagen – al is die bevoegdheid voor de cliëntenraad meer ingeperkt. Het is soms noodzakelijk om verschillende ondernemings- en cliëntenraden op verschillende locaties te hebben, waarbij het raadzaam kan zijn een centrale raad te organiseren voor locatie-overstijgende problematiek.

Naast deze wettelijke vormen van medezeggenschap is er uiteraard – in instellingen waar dat aan de orde is – het overleg met de medische staf. De voortschrijdende specialisering van de verpleegkundigen brengt met zich mee dat ook deze staf terecht steeds meer wordt erkend als nuttige overlegpartner.

Het besluitvormingsproces in zorginstellingen is daarmee een complex traject. Het vroeg in kaart brengen van de benodigde gang van zaken kan veel schelen in de verdere besluitvorming en uitvoering. Wij hebben de expertise en ervaring om deze trajecten te begeleiden – en om zo nodig ook in conflicten daarover op te treden.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten