Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Peter Bos, 25/09/2020

Wetsvoorstel dat 'corona-betalingsuitstel' regelt, ingediend bij de Tweede Kamer

In juni 2020 blogden wij over het voorontwerp voor een Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. Inmiddels is het wetsvoorstel dat (onder meer) betalinguitstel regelt vanwege liquidideitsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, ingediend bij de Tweede Kamer.

De kern van de regeling is gelijk gebleven:

(I) Een ondernemer die geconfronteerd wordt met een jegens hem ingediend faillissementsverzoek, krijgt de mogelijkheid om de rechtbank te vragen om de behandeling van dat faillissementsverzoek aan te houden met maximaal twee maanden. De rechtbank kan deze termijn nog eens tweemaal met twee maanden verlengen.

(II) Op dezelfde voorwaarden als gelden voor aanhouding van een faillissementsverzoek, kan een schuldenaar die wordt geconfronteerd met beslaglegging of met de executie van een zekerheidsrecht of beslag aan de voorzieningenrechter vragen om de executie te schorsen of het beslag op te heffen.

De gevolgen van de nieuwe regeling kunnen zeer verstrekkend zijn. Op het voorontwerp is dan ook kritisch gereageerd. Eén van de belangrijkste kritiekpunten was dat de regeling het risico in zich draagt dat de liquiditeitsproblemen van de schuldenaar worden afgewenteld op de schuldeiser, die daardoor zelf in liquiditeitsproblemen komt. Om aan die kritiek tegemoet te komen, is in het wetsvoorstel een nieuw artikel 2.2, zevende lid, opgenomen:

"Bij de toewijzing van het verzoek tot aanhouding, bedoeld in het eerste lid, kan de rechtbank op verzoek van de schuldeiser of schuldeisers, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, dan wel ambtshalve zodanige bepalingen maken, als zij nodig oordeelt ter beveiliging van de belangen van de genoemde schuldeiser of schuldeisers"

Deze bepaling is zowel bij verzoeken tot aanhouding van faillissementsverzoeken als bij verzoeken tot schorsing of opheffing van een beslag van toepassing.

In de toelichting op de bepaling staat dat deze de rechtbank de mogelijkheid geeft om de belangen van de schuldeiser te behartigen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een bevel aan de schuldenaar om de schuldeiser en de rechtbank regelmatig te informeren over de stappen die hij maakt in de verbetering van zijn situatie. Een dergelijk bepaling stelt de schuldeiser in staat enig zicht te houden op de situatie. Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aanhouding, kan de schuldeiser de rechtbank vragen om de behandeling van de faillissementsaanvraag niet langer aan te houden dan wel het geschorste of opgeheven beslag te doen herleven.

De regeling zal in beginsel op 1 december 2020 alweer vervallen, maar de geldigheid kan tot kort voor het verstrijken van de termijn steeds met maximaal twee maanden worden verlengd.

De Tweede Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voortvarend ter hand genomen. Wij houden u op de hoogte.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Bedrijven in moeilijkheden en faillissement

Blogs over incasso, beslag en executie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten