Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht

Meldplicht Europese detacheerder

Vanaf 1 maart 2020 moeten Europese bedrijven melding maken van het inzetten van werknemers in Nederland. Deze verplichting volgt uit de Europese detacheringsrichtlijn die uiterlijk 30 juli 2020 in alle lidstaten moet zijn geïmplementeerd.

De melding moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn gedaan, op straffe van een boete van € 12.000,- per overtreding. Het Nederlandse bedrijf dat de werknemer inleent, heeft een controleplicht. Binnen vijf dagen na aanvang van de werkzaamheden moeten eventuele fouten in of het ontbreken van de melding worden gemeld. Voldoet het Nederlandse bedrijf niet aan deze controleplicht dan riskeert het eveneens een boete.

Deze meldplicht is ingevoerd met het doel de Belastingdienst en Inspectie SWZ (voormalig de arbeidsinspectie) meer inzicht te geven in het aantal gedetacheerde werknemers in Nederland, zodat een betere handhaving mogelijk is. Voor gedetacheerde werknemers moet namelijk een gelijk(waardig) loon worden betaald en gelden regels met betrekking tot minimumaantal betaalde vakantiedagen, gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, voldoende rusttijden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Deze regels worden met name in bepaalde sectoren met voeten getreden.

De meldplicht is van toepassing op ‘transnationale dienstverrichting’ door bedrijven uit Europese lidstaten (en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en geldt daarmee voor:

  • Zuivere dienstverlening: een dienstverrichter uit de ene lidstaat stelt eigen personeel ter beschikking aan een dienstontvanger in een andere lidstaat. De opdracht wordt verricht onder leiding, toezicht en voor rekening van de dienstverrichter.
  • Detachering binnen multinationale concerns: een medewerker van een concern in de een lidstaat wordt gedetacheerd naar een vestiging van het concern in een andere lidstaat.
  • Uitzendarbeid: een uitzendkracht wordt in een andere lidstaat dan waar het uitzendbureau gevestigd is ter beschikking gesteld aan een dienstontvanger. De leiding en toezicht ligt bij de inlener/dienstontvanger.

Het is niet van toepassing op zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen

De meldplicht geldt ook voor zelfstandigen uit een andere lidstaat die diensten verrichten in Nederland.

Vanaf 1 februari 2020 zou men moeten kunnen melden. Het loket is momenteel nog niet online.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Maartje Oliemans-Ouwehand

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten