Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Incasso, beslag en executie

Stuitingsbrief bezorgd op het oude adres van de debiteur: voor wiens risico?

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin de stuiting van een rechtsvordering door middel van een stuitingsbrief centraal staat.

Een stuitingsbrief heeft werking in het geval deze brief de ontvanger juridisch gezien bereikt. De hoofdregel volgt uit artikel 3:37 lid 3 BW. Ingevolge dit artikel moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Met betrekking tot een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat deze de geadresseerde heeft bereikt als zij door hem is ontvangen.

De Hoge Raad heeft in 2013 bepaald dat bij betwisting van de ontvangst van een verklaring een redelijke, op de behoeften van de praktijk afgestemde uitleg meebrengt dat de afzender in beginsel feiten en omstandigheden dient te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde daar door hem kon worden bereikt en dat de verklaring daar is aangekomen.

In het verlengde van de Hoge Raad uitspraak ligt er nu de volgende kwestie voor bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In de algemene voorwaarden van de crediteur is een adreswijzigingsbeding opgenomen, waarin is bepaald dat dat de debiteur zich verplicht wijzigingen van zijn adres schriftelijk aan de crediteur mee te delen. De debiteur heeft zijn adreswijziging niet doorgegeven en de crediteur heeft vervolgens stuitingsbrieven verstuurd naar het oude adres van de debiteur. De vraag is of de crediteur in dit geval redelijkerwijs mag aannemen dat de stuitingsbrieven de debiteur haar op haar oude adres hebben bereikt.

Het gerechtshof oordeelt dat de stuitingsbrieven de debiteur hebben bereikt als bedoeld in artikel 3:37 lid 3 BW. Nu in de algemene voorwaarden een adreswijzigingsbeding is opgenomen en de debiteur zijn adreswijziging niet schriftelijk aan de crediteur had doorgegeven, mocht de crediteur aannemen dat de stuitingsbrieven de debiteur op haar oude adres konden bereiken.

De debiteur doet nog een beroep op de Richtlijn 93/13/EG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. In die zin dat het adreswijzigingsbeding uit de algemene voorwaarden onredelijk bewarend zou zijn. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Kortom, de vordering is gestuit en aldus niet verjaard.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eveline’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten