Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Schaarse rechten

Europese Commissie voornemens om notificatieplicht Dienstenrichtlijn aan te scherpen

De inmiddels welbekende Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG) heeft als doel te bevorderen dat lidstaten dienstverleners die afkomstig zijn uit andere lidstaten, op het eigen grondgebied toelaten. Het gaat daarbij zowel om dienstverleners die zich permanent in Nederland willen vestigen als om dienstverleners die in een andere lidstaat gevestigd zijn, maar tijdelijk een dienst in Nederland verrichten. De Dienstenrichtlijn harmoniseert de mogelijkheden om de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van diensten te beperken. Er worden een aantal beperkingen verboden en een aantal beperkingen alleen onder voorwaarden toegestaan. De beperkingen die onder voorwaarden nog zijn toegestaan, moeten in bepaalde gevallen genotificeerd worden aan de Europese Commissie. De Dienstenrichtlijn kent de volgende twee notificatieverplichtingen:

  1. één voor regelgeving met bepalingen die van toepassing zijn op dienstverrichters die zich in Nederland willen vestigen, als het eisen betreft die zijn opgenomen in artikel 15 lid 2 Dienstenrichtlijn;
  2. en één voor regelgeving met bepalingen die van toepassing zijn op het verrichten van diensten door dienstverrichters uit andere lidstaten en die onder het bereik van artikel 16 van de Dienstenrichtlijn vallen.

De formele gevolgen van het niet naleven van de notificatieverplichtingen uit de Dienstenrichtlijn zijn beperkt. De Dienstenrichtlijn verplicht namelijk niet tot notificeren in de ontwerpfase van een voorschrift. Ook geldt er geen standstill-clausule op basis waarvan de eis tijdelijk niet kan worden vastgesteld. De notificatieverplichting staat dus niet in de weg aan de vaststelling van de desbetreffende regelgeving.

De Europese Commissie is van mening dat de notificatieverplichting onder de Dienstenrichtlijn niet optimaal werkt. Eén van de geconstateerde problemen is bijvoorbeeld dat veel lidstaten het nalaten om nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving te notificeren. In januari 2017 presenteerde de Europese Commissie daarom een voorstel voor een Richtlijn betreffende de handhaving notificatieverplichting onder de Dienstenrichtlijn (de Notificatierichtlijn). Daarmee is zij voornemens om ‘de notificatieplicht en -procedure van de dienstenrichtlijn te verbeteren en verbreden naar enkele andere bepalingen van de dienstenrichtlijn’. De concrete inhoud van het voorstel is nog niet bekend omdat dat nog stof voor onderhandelingen is. Wel is al aangekondigd dat voorafgaand aan vaststelling van regelgeving genotificeerd zou moeten worden en dat na ontvangst van een (volledige) notificatie een termijn van drie maanden gaat lopen, voordat de eisen of vergunningstelsels kunnen worden vastgesteld. Deze termijn kan met drie maanden worden verlengd. De inwerkingtreding van wet- en regelgeving op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zou daardoor met ten minste drie maanden en mogelijk zes maanden worden vertraagd. De Commissie beoordeelt vervolgens of een maatregel in overeenstemming is met de kaders die de Dienstenrichtlijn stelt ten aanzien van doel, noodzakelijkheid, non-discriminatie en proportionaliteit.

Uit de reactie op kamervragen van staatssecretaris Keijzer uit april 2018 blijkt dat het kabinet op zichzelf geen tegenstander is van de Notificatierichtlijn. De Minister geeft aan dat het voorstel zorgt voor een adequatere werking en handhaving van de bestaande Dienstenrichtlijn. Wel geeft de minister aan dat de Nederlandse Staat inzet op het voorkomen van de standstill-clausule bovenop de periode van 3 maanden consultatie. Ook zou op voorspraak van de Nederlandse Staat een spoedprocedure aan het voorstel worden toegevoegd, voor onvoorziene situaties waarbij spoedeisen of vergunningstelsels op korte termijn ingevoerd moeten worden. Ten slotte geeft de minister aan dat er een werkafspraak is gemaakt met de diensten van de Europese Commissie die inhoudt dat de wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan, voor zover dat binnen de Dienstenrichtlijn valt, niet genotificeerd hoeft te worden. Staatssecretaris Keijzer vult daarop in een brief uit december 2018 aan dat het haar bedoeling is ‘dat hierover expliciete bepalingen in de ontwerprichtlijn worden opgenomen, zodat definitief vast komt te staan dat deze plannen en in de toekomst ook de omgevingsplannen, inderdaad niet genotificeerd hoeven te worden’.

Wij volgen de onderhandelingen met betrekking tot de Notificatierichtlijn op de voet en houden u van ontwikkelingen op de hoogte!

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Lucia Tellegen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten