Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening vervallen per 1 juli 2018 definitief

Ook voor oude bestemmingsplannen en gebieden zonder bestemmingsplan verdwijnt het vangnet

Met de Reparatiewet BZK 2014 (voluit: Wet van 19 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is op 29 november 2014 de gewijzigde Woningwet in werking getreden. De wijziging heeft onder andere betrekking op de intrekking van de grondslag voor de stedenbouwkundige voorschriften in een bouwverordening (artikel 8 lid 5 Woningwet). De stedenbouwkundige voorschriften moeten vanaf inwerkingtreding van de Reparatiewet in het bestemmingsplan zelf geregeld worden. Stedenbouwkundige voorschriften die in de bouwverordening konden worden geregeld zijn bijvoorbeeld de verplichting dat ten behoeve van het parkeren van auto’s in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht bij een gebouw (artikel 2.5.30 Model Bouwverordening) en de maximaal toegestane bouwhoogte (artikel 2.5.24 Model Bouwverordening).

Met de Reparatiewet werd voorzien in overgangsrecht (artikel 133 Woningwet). De strekking hiervan is een overgangsperiode tot 1 juli 2018 voor op 29 november 2014 geldende bestemmingsplannen (voor zover het bestemmingsplan die onderwerpen niet regelt) en voor gebieden waar geen bestemmingsplan geldt. Na 1 juli 2018 verliezen de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening hun (aanvullende) werking. Deze bepalingen kunnen vanaf dat moment dus niet meer dienen als vangnet om een aanvraag om een omgevingsvergunning aan te toetsen.

Over ruim drie maanden moeten alle bestemmingsplannen dus zijn herzien door de benodigde stedenbouwkundige voorschriften daarin op te nemen (individueel of middels een ‘paraplu’ bestemmingsplan). Voor gebieden waar geen bestemmingsplan geldt en het wel gewenst is om aanvragen aan stedenbouwkundige voorschriften te kunnen toetsen, moet een bestemmingsplan worden vastgesteld.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Janneke’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten