Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Omgevingsrecht
Claudia Koenen, 20/11/2017

Legessanctie geldt ook voor omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Sinds medio 2013 mogen gemeenten geen leges meer heffen voor aanvragen voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten die verband houden met een verouderd bestemmingsplan. De wetgever heeft deze prikkel geïntroduceerd omdat veel gemeenten er niet in slaagden hun bestemmingsplannen binnen de verplichte tien jaarstermijn geactualiseerd te krijgen en zij vindt dat burgers daar niet de dupe van mogen worden.

Over de reikwijdte van deze legessanctie ontstond al snel discussie. Lange tijd bleef het onduidelijk of de sanctie ook gold voor de behandeling van vergunningsaanvragen voor het handelen in strijd met een verouderde bestemmingsplan. Tot afgelopen vrijdag, toen de Hoge Raad de uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden bevestigde (zie eerdere blog). De legessanctie geldt ook voor aanvragen voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan (de zogenaamde buitenplanse afwijking) want: de noodzaak om een vergunning aan te vragen, vloeit immers rechtstreeks voort uit de inhoud van het (te oude) bestemmingsplan (ECLI:NL:HR:2017:2877).

De Hoge Raad duidt in de uitspraak ook dat voor de legesheffing maatgevend is of de genoemde termijn is verstreken ten tijde van het belastbare feit, in dit geval het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hoewel de wetgever alweer van inzicht is veranderd - op 26 januari 2017 is er een voorstel tot wet bij de Tweede Kamer ingediend om (vooruitlopend op de omgevingswet waar geen actualiseringsplicht voor omgevingsplannen geldt) de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen af te schaffen -, blijft deze uitspraak voor al die gevallen dus voorlopig nog wel even relevant.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Omgevingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten