Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht
Maartje Oliemans-Ouwehand, 14/07/2017

Opzegverbod tijdens ziekte herleeft na afwijzing UWV

Een zieke werknemer kan niet worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie. Op dit opzegverbod geldt een uitzondering, de zogenaamde antimisbruikbepaling. Indien de werknemer zich ziek meldt nadat het UWV een verzoek tot ontslag heeft ontvangen, mist het opzegverbod toepassing. Na toestemming van het UWV kan de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer dan toch worden opgezegd.

Indien het UWV de toestemming weigert kan de werkgever zich wenden tot de kantonrechter om het oordeel van het UWV te heroverwegen om alsnog de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De vraag rijst dan of de antimisbruikbepaling in die opvolgende procedure zijn werking behoudt. Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs van niet.

Volgens het Hof moet worden gekeken naar de parlementaire geschiedenis en naar de wetsartikelen met betrekking tot die antimisbruikbepaling. Dat zijn er twee. Het eerste artikel (7:670 lid 1 sub b BW) ziet op het moment van ziek worden in geval van een verzoek bij het UWV. Het tweede artikel (7:671b lid 7 BW) ziet op het moment van ziek worden in geval van een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter. In dat tweede artikel is expliciet bepaald dat het opzegverbod niet opgaat indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen. De wetgever heeft ook met zoveel woorden gezegd dat het opzegverbod herleeft na een weigering door het UWV.

Dit heeft tot gevolg dat indien het UWV de ontslagaanvraag voor een zieke werknemer (ziekgemeld na ontslagaanvraag) weigert, bijvoorbeeld omdat de bedrijfseconomische reden onvoldoende is onderbouwd, het opzegverbod voor die werknemer meteen herleeft. De werkgever heeft dan dus niet zoveel meer aan zijn herbeoordelingsmogelijkheid bij de kantonrechter. Immers, ook al zou de kantonrechter nu wel oordelen dat er een grond voor ontslag bestaat, dan nog komt er geen einde aan de arbeidsovereenkomst. Er van uitgaan dat de werknemer al die tijd ziek is gebleven, was hij dus ook ziek toen de werkgever het verzoek bij de kantonrechter indiende (na de afwijzing door het UWV). Op basis van de tekst van artikel 7:671b lid 7 staat het opzegverbod tijdens ziekte dan aan de ontbinding in de weg.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Arbeidsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten