Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Conflictoplossing / Procesrecht
Anna Zijlstra, 09/12/2015

De persoonlijke aansprakelijkheid van advocaten voor beroepsfouten

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de beroepsaansprakelijkheid van twee advocaten die werkzaamheden hadden uitgevoerd voor een cliënt van de advocatenmaatschap. De cliënt had aan de advocatenmaatschap de opdracht gegeven hem te adviseren over de zekerheidstelling voor de terugbetaling van een geldlening. Toen de wederpartij failliet ging werd duidelijk dat de waarde van de gestelde zekerheden onvoldoende was om de volledige geldlening te dekken. De cliënt stelde vervolgens de twee advocaten aansprakelijk. Een van de advocaten was tevens maat in de maatschap, de ander was in dienst van de maatschap.

Het hof en de rechtbank hebben de vordering afgewezen, omdat de opdracht niet aan de individuele advocaten, maar aan de maatschap was verstrekt . Voor persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaten is volgens het hof persoonlijk ernstige verwijtbaarheid vereist. Het niet naar behoren adviseren of het ernstig tekortschieten in de dienstverlening als advocaat, is daarvoor onvoldoende.

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd. De Hoge Raad overweegt daartoe dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd die slechts wordt toegepast in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Nu beide advocaten niet als bestuurder van een vennootschap, maar als beroepsbeoefenaar door cliënt aansprakelijk zijn gesteld, is voor deze verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geen plaats.

Persoonlijke aansprakelijkheid van een advocaat die feitelijk de opdracht heeft uitgevoerd, maar niet de contractuele wederpartij is, kan volgens de Hoge Raad slechts worden aangenomen met in achtneming van de in artikel 6:162 BW (het wetsartikel over de onrechtmatige daad) gestelde eisen. Bij de beoordeling dient de maatstaf van het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2015 te worden gehanteerd, te weten ‘dat een advocaat als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht'.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Conflictoplossing / Procesrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten