Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Aansprakelijkheid aannemer

Wanneer is een aannemer aansprakelijk jegens zijn opdrachtgever? In de aannemingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de aansprakelijkheid van de aannemer in het geval van gebreken, bouwfouten, constructiefouten, etc. Als de aannemingsovereenkomst geen of geen sluitende regeling biedt, valt men terug op het Burgerlijk Wetboek. Hieronder behandelen wij de regeling in het Burgerlijk Wetboek.

Verplichtingen van de aannemer

De aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst niet alleen verplicht om een werk tot stand te brengen, maar ook om dat werk op te leveren. Wanneer de aannemer van mening is dat het werk is voltooid, moet hij de opdrachtgever te kennen geven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. De opdrachtgever dient het werk vervolgens binnen een redelijke termijn te keuren en te aanvaarden dan wel te weigeren. Doet de opdrachtgever dit niet, dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

Aansprakelijkheid advocaat

Aansprakelijkheid van de aannemer

Vanaf het moment van de oplevering draagt de opdrachtgever het risico voor het werk. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als bij de oplevering bijvoorbeeld blijkt dat gezette tegeltjes loslaten of de waterleidingen lekken, moet dit dus direct gemeld worden.

Toch kan de aannemer ook na het moment van oplevering nog aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever, namelijk bij:

  • gebreken die op het moment van oplevering verborgen waren, die de opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het moment van oplevering - dit zal onder meer afhangen van de deskundigheid van de opdrachtgever;
  • gebreken die pas na oplevering zijn ontstaan, maar een gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijke materialen of hulpmiddelen door de aannemer. Dat kan anders zijn indien die materialen of hulpmiddelen niet van de aannemer, maar van de opdrachtgever zijn;
  • gebreken die op het moment van oplevering al ontdekt waren, maar waarbij de opdrachtgever het werk onder voorbehoud van herstel van die gebreken heeft aanvaard.

Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, dient de opdrachtgever de aannemer de gelegenheid te geven de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen, tenzij dat niet van hem kan worden gevergd en onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade als gevolg van de gebrekkige oplevering.

In de aannemingsovereenkomst wordt vaak een termijn opgenomen waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. Overschrijding van deze termijn wordt vaak gesanctioneerd middels een boete of korting op de aanneemsom.

Aannemers en aansprakelijkheid

Aansprakelijkstelling voor schade

Als de opdrachtgever na oplevering een gebrek ontdekt, dient hij dat binnen bekwame tijd te melden aan de aannemer. Beroept de aannemer zich met succes erop dat de opdrachtgever niet tijdig heeft geprotesteerd na het (redelijkerwijs moeten) ontdekken van het gebrek, dan verliest de opdrachtgever zijn rechten die hem wegens een gebrek in het opgeleverde werk ten dienste staan.

Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart in beginsel twee jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. Indien de opdrachtgever de aannemer een termijn heeft gesteld voor het herstellen van het gebrek, begint de verjaring pas te lopen bij het einde van die termijn, of zoveel eerder als de aannemer te kennen heeft gegeven het gebrek niet te zullen herstellen. In elk geval verjaart de vordering tegen de aannemer door verloop van twintig jaren na de oplevering.

Lees ook: aansprakelijkheid van aannemer na oplevering

Diensten Wieringa op dit gebied

Heeft u als opdrachtgever of aannemer te maken met een (verborgen) gebrek of aansprakelijkstelling voor gebreken? Neem gerust contact op met één van onze bouwrechtspecialisten. Wij zijn u graag van dienst!

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten