Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Minder- en meerwerk in de bouw

Een bouwproject verloopt bijna nooit geheel volgens plan. Het komt vaak voor dat er sprake is van meer- of minderwerk. Meerwerk houdt in dat er extra werkzaamheden moeten plaatsvinden dan op voorhand is afgesproken met de aannemer, maar minderwerk houdt juist in dat er werkzaamheden kunnen worden weggestreept. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van meerwerk in de bouw indien een opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst voor duurdere materialen kiest. In sommige gevallen zijn de wijzigingen echter zo gering, dat niet van meerwerk kan worden gesproken.

meerwerk en minderwerk

Wanneer betalen voor meerwerk in de bouw

Voor minderwerk in de bouw hoef je minder te betalen. Meerwerk daarentegen heeft een prijsverhoging tot gevolg. Voor het in rekening brengen van een prijsverhoging gelden belangrijke wettelijke eisen. Deze eisen leveren geregeld juridische conflicten op. Een opdrachtgever is bijvoorbeeld van mening dat het meerwerk al overeen is gekomen en daarmee al in de afgesproken prijs begrepen zit. Een aannemer is het daar niet mee eens en wil de extra kosten die hij maakt betaald zien. Betaling voor meerwerk is echter niet altijd verschuldigd.

Waarschuwingsplicht aannemers

Als sprake is van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtgever een prijsverhoging op de oorspronkelijk overeengekomen prijs doorvoeren. Dat kan echter alleen als de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging als gevolg daarvan, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Offerte voor meerwerk in de bouw

De beste manier om geen conflicten te laten ontstaan over meerwerk is door een offerte op te (laten) stellen over het uit te voeren extra werk en die door beide partijen te laten ondertekenen. Als aannemer heb je daarmee direct ook bewijs dat de meerwerkopdracht is verstrekt. Ook dient gelet te worden op de tijd die het werk inneemt, meerwerk heeft in de meeste gevallen tot gevolg dat er vertraging in de planning ontstaat. Het is verstandig hier duidelijke afspraken over te maken.

Meerwerk in de bouw

Meerwerk in UAV

In de algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard is meestal wel iets geregeld met betrekking tot meerwerk. In de UAV 2012 bijvoorbeeld, die veel wordt gebruikt, is precies geregeld wanneer verrekening van meer- en minderwerk plaatsvindt. Bijvoorbeeld in geval van bestekswijzigingen of in geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden. Ook is bepaald hoe en wanneer de verrekening dient plaats te vinden.

Conflict: meerwerk aannemer

Meerwerk is een bron van conflicten tussen aannemers en opdrachtgevers. Aannemers krijgen het meerwerk niet betaald en andersom zijn opdrachtgevers het vaak niet eens met de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk. Onze vastgoedadvocaten hebben ervaring met het adviseren en procederen over conflicten over meerwerk en denken graag met u mee.

Advocaten bouwrecht

Het is van belang u goed juridisch te laten adviseren in geval van een conflict over meerwerk. Wieringa Advocaten heeft meerdere advocaten in huis met de vereiste kennis en ervaring op het gebied van het bouwrecht. Als u als aannemer een conflict heeft met de opdrachtgever, of als opdrachtgever met de aannemer, kunnen wij u snel van deskundig juridisch advies voorzien. Neem voor het bespreken van uw vraag vrijblijvend contact op met vastgoedadvocaat Silvan Boer via 020 624 68 11 of het contactformulier hiernaast.

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Silvan Boer
partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Silvan Boer
T: +31 (0)20 5313024
E: boer@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten