Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Geschil tussen bestuurders

Wanneer een onderneming meerdere bestuurders heeft die gezamenlijk het bestuur van een onderneming vormen, kunnen er conflicten ontstaan. Omdat de bestuurders niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, kan er een impasse ontstaan. De besluitvorming binnen het bestuur kan stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen van dien. Welke oplossingen zijn er bij dergelijke conflicten tussen bestuurders en hoe kunt u de conflicten oplossen?

Benoeming en bevoegdheden bestuur
Hoe zat het ook alweer met de benoeming van de bestuurder? Als hoofdregel geldt dat een bestuurder benoemd wordt door de aandeelhoudersvergadering. De wet bepaalt dat het orgaan dat de bestuurder heeft benoemd, ook de bestuurder mag ontslaan. In beginsel ontslaan de aandeelhouders dus de bestuurders.

De besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De wet bepaalt dat iedere bestuurder één stem heeft.

Oorzaken van conflicten tussen bestuurders
Hoewel alle statutair bestuurders zich bij het besturen dienen te richten naar het belang van de vennootschap, kunnen de ideeën over wat goed is voor de vennootschap uiteen liggen. In onze praktijk zien we de volgende oorzaken voor geschillen tussen bestuurders vaak voorbij komen:

 • een verschil van inzicht over het besturen van de vennootschap;
 • een onduidelijke taakverdeling waarbij bestuurders elkaar verwijten maken over de uitvoering van taken;
 • handelen in strijd met wettelijke verplichtingen of statuten;
 • ongeschiktheid van één van de bestuurders;
 • persoonlijke meningsverschillen.

Conflicten tussen bestuurders oplossen
Bij sommige ondernemingen zijn er (statutaire) richtlijnen of reglementen opgesteld om een patstelling in de besluitvorming binnen het bestuur te kunnen doorbreken. Het maken van afspraken voorafgaand aan een conflict, verdient vaak de voorkeur boven het oplossen van het geschil achteraf. Als dat niet is gebeurt resteren andere oplossingen:

 • bemiddeling en mediation;
 • een gang naar de Ondernemingskamer;
 • een gang naar de voorzieningenrechter;

Mediation voor bestuurders
Als bestuurders de voorkeur hebben met elkaar door te gaan, kan een mediationtraject behulpzaam zijn. Vaak helpt het al als u er een derde bij betrekt die kan bemiddelen. Ook advocaten kunnen het conflict tussen bestuurders oplossen door te bemiddelen. Bij Wieringa Advocaten zijn wij gewend eerst te kijken naar een oplossing buiten rechte, omdat deze vaak bijdraagt aan de continuïteit van uw onderneming.

Ondernemingskamer & conflict met bestuurder
Een conflict met een medebestuurder kan worden opgelost door een procedure te starten bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft de mogelijkheid:

 • een of meer bestuurder(s) te ontslaan;
 • een of meer bestuurder(s) te schorsen;
 • tijdelijk een extra bestuurder aan te stellen die de patstelling in het bestuur doorbreekt door een bindende beslissing te nemen.

Voor de gang naar de Ondernemingskamer moet u aan verschillende formele vereisten voldoen. Ook moet er sprake zijn van een gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. Als u benieuwd bent of uw probleem zich leent voor een procedure bij de Ondernemingskamer, kunt u ons gerust eens bellen.

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij conflict met bestuurder?
Of een ingestelde ondernemingsraad kan helpen bij het oplossen van het conflict, hangt af van de rol van de ondernemingsraad. Bestuurders kunnen de ondernemingsraad verzoeken een (bindend) advies uit te brengen ten aanzien van het geschil. Ook kunnen er statutaire of reglementaire bepalingen zijn op grond waarvan de ondernemingsraad zeggenschap krijgt in het conflict.

Wat zijn de voordelen van Wieringa Advocaten
Bij Wieringa Advocaten:

 • staan wij bestuurders bij van verschillende soorten ondernemingen, in alle soorten en maten;
 • attenderen wij u op de mogelijkheden om in een vroeg stadium uw afspraken vast te leggen, om geschillen te voorkomen; en
 • begeleiden wij u als u een conflict heeft met een medebestuurder, zowel in als buiten rechte.

Ook publiceren wij regelmatig over problemen waar bestuurders te maken mee kunnen krijgen. Voor verdere verdieping kunt u eens naar de volgende blogs kijken:

Neem contact met ons op!
Bent u bestuurder en ontstaat er een geschil met een medebestuurder? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van de problemen, zowel in als buiten de rechtszaal. Die ervaring nemen we mee als wij u adviseren.

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Liselot Bosman
junior partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Liselot Bosman
T: +31 (0)20 5313031
E: bosman@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten