Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Real Estate
Dominique de Haas, 28/01/2020

Zelfwoonplicht/verhuurverbod voor nieuwbouw in Amsterdam

Op 20 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam het concept-beleidsvoornemen ’Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners’ ter inzage gelegd. Met het beleidsvoornemen wordt beoogd een zelfwoonplicht in te voeren voor nieuwbouw koopwoningen, inhoudende (kort samengevat) dat de koper de woning daadwerkelijk moet bewonen met als doel de verhuur van woningen tegen een zeer hoge prijs tegen te gaan (buy-to-let).

Zelfwoonplicht/verhuurverbod
Uit het concept-beleidsvoornemen blijkt dat koopwoningen in de bestaande woningvoorraad in Amsterdam steeds vaker worden opgekocht met als doel te verhuren, waardoor er minder koopwoningen beschikbaar zijn voor huishoudens die er zelf willen wonen. Het college acht dit onwenselijk, maar heeft geen middelen om hier tegen op te treden in de bestaande woningvoorraad; hiervoor zou de landelijke wetgeving moeten worden aangepast.

Bij nieuwbouw koopwoningen beschikt het college wél over bevoegdheden, het verbod kan namelijk in de erfpachtakte worden opgenomen, waardoor het verbod langdurige werking heeft. Het beleidsvoornemen ziet zowel op nieuwbouw als op ‘transformatie’ (van bijv. kantoren naar woningen) en wordt alleen toegepast bij ruimtelijke projecten waarvoor nog een (herzien) investeringsbesluit wordt genomen, dit om vertraging in bestaande projecten te voorkomen.

Volgens het voornemen zouden de volgende uitzonderingen gaan gelden:

  • het blijft mogelijk te verhuren aan een familielid eerste graad;
  • het blijft mogelijk te verhuren bij tijdelijk verblijf in het buitenland;
  • het blijft mogelijk te verhuren als de huurprijs niet boven de grens voor middeldure huur uitkomt (€ 1027,- per maand in 2020).

Vervolg
Het beleidsvoornemen ligt van 20 januari tot en met 1 maart 2020 ter inspraak. Binnen deze termijn kan een ieder op het beleidsvoornemen reageren. Na de inspraakperiode worden alle zienswijzen van een reactie voorzien in de Nota van Beantwoording en betrok­ken in het uiteindelijke beleidsvoorstel. Naar verwachten zal het college voor de zomer van 2020 over het beleidsvoornemen besluiten.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Real Estate

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten