Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Environmental Law

AERIUS calculator 2019: licht aan het einde van de tunnel?

Op 16 september 2019 heeft het RIVM de geactualiseerde AERIUS calculator 2019 beschikbaar gesteld. Met behulp van dit rekenmodel kan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden worden berekend en kan worden onderbouwd of en in hoeverre er sprake is van significante gevolgen voor deze natuurgebieden.

De AERIUS calculator is niet nieuw: het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was echter nog onderdeel van de vorige versie. Vanwege de uitspraken van de Raad van State, waaruit volgde dat het PAS niet langer gebruikt mag worden om te onderbouwen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geen significante gevolgen hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden, is de calculator enkele maanden uit de lucht geweest. In eerdere blogs van Wieringa Advocaten (onder andere 3 september 2019, 13 juni 2019) is al ingegaan op de consequenties van de uitspraken van de Raad van State over het PAS.

In de nieuwe calculator zijn de functionaliteiten van het PAS verwijderd en zijn de gegevens binnen de calculator geactualiseerd en verfijnd. Alle in Natura 2000-gebieden aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden worden vanaf nu correct meegenomen in de berekeningen. Functionaliteiten die uit het PAS volgden, zoals ‘rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’, zijn dus niet langer beschikbaar. Dit is in lijn van de uitspraken van de Raad van State.

Met de nieuwe calculator kunnen ontwikkelaars en overheden weer beoordelen of de nieuwe ontwikkeling leidt tot een toename van de stikstofdepositie. De vernieuwde calculator is wel een uitkomst voor projecten waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt, maar is geen panacee. Indien uit de berekeningen blijkt dat een project leidt tot een toename van stikstofdepositie, dan dienen nieuwe beleidsregels een definitief antwoord te bieden op de vraag of het project kan worden vergund. Deze beleidsregels echter voorlopig nog niet bekend. Het adviescollege stikstofproblematiek (Commissie Remkes) zal naar verwachting woensdag 25 september 2019 haar advies daarover uitbrengen. Wij zullen naar aanleiding van dat advies opnieuw hierover schrijven.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Franko’s recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten