Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Energy transition

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Ook in het kader van verduurzaming en energietransitie zullen in het nieuwe jaar wijzigingen plaats gaan vinden. Zo zal het Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 juli 2019 gewijzigd in werking getreden, inhoudende een verbetering én aanvulling van de energiebesparingsverplichting onder de Wet milieubeheer als uitvoering van de motie Van der Lee/Jetten (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 71).

Wat wijzigt er?

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (geldt sinds 1 januari 2008). In de praktijk wordt deze verplichting amper nageleefd en is toezicht en de handhaving moeilijk gebleken. Wie deze energiebesparende maatregel(en) moet treffen, is overigens niet in wetgeving vastgelegd. Dit kan zowel de huurder als de verhuurder zijn: in beginsel zal de drijver van de inrichting als eerste door het bevoegd gezag worden aangesproken.

Naast deze reeds bestaande energiebesparingsplicht zal per 1 juli 2019 een informatieplicht gelden in de hoop de energiebesparing te versnellen (zie artikel 2.15, tweede lid van het voorgestelde Activiteitenbesluit). Inrichtingen moeten uiterlijk 1 juli 2019 melden op welke wijze aan de energiebesparingsverplichting wordt voldaan. Een harde deadline: indien niet voor 1 juli 2019 wordt gemeld, is sprake van een overtreding. Na deze eerste rapportage moet om de vier jaar een melding worden gedaan. Voor inrichtingen die na 1 januari 2019 zijn opgericht, geldt dat zij zich uiterlijk een jaar na oprichting moeten melden (zie artikel 2.15, tiende lid van het voorgestelde Activiteitenbesluit).

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Dominique’s recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten