Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Environmental Law

Het bevoegd gezag heeft altijd het laatste woord bij de verlening van een omgevingsvergunning

En niet de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over een bestemmingsplan in Wassenaar. In dit bestemmingsplan werd bepaald dat wanneer een gebouw is bestemd als “Waarde – cultuurhistorie – karakteristieke of beeldbepalende zaak” er altijd een positief advies van de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed of een andere commissie van deskundigen benodigd is voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

De Afdeling overweegt dat een dergelijke planregeling, die er in de kern op neerkomt dat het bevoegd gezag nooit een omgevingsvergunning kan verlenen indien de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed niet positief heeft geadviseerd over het bouw- of gebruiksvoornemen, in strijd is met het stelsel van de wet. De Afdeling verwijst in dat kader naar artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang bezien met artikel 2.4, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aangezien in het bestemmingsplan wordt miskend dat het aan het bevoegd gezag is (in dit geval het college van burgemeester en wethouders) om de uiteindelijke afweging te maken of wel of geen vergunning wordt verleend.

Kortom, het bevoegd gezag mag in de beslissing om wel of niet een omgevingsvergunning te verlenen niet op grond van het bestemmingsplan op voorhand gebonden te zijn aan adviezen van externe commissies.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Roos’ recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten