Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency
Alexander op 't Hoog, 26/02/2016

Prepack: werknemers gaan niet van rechtswege over naar doorstarter (II)

Al eerder schreven wij over het prepack-faillissement, en dan in het bijzonder over de vraag of werknemers in dat geval mee over gaan naar de doorstarter.

De hoofdregel van art. 7:663 is dat werknemers bij een overgang van een onderneming over gaan naar de koper van een onderneming, met behoud van alle rechten en verplichtingen. Op grond van art. 7:666 BW geldt die hoofdregel echter niet indien sprake is van een faillissement. De doorstarter kan dan in beginsel zelf ‘kiezen' welke werknemers hij (opnieuw) in dienst neemt.

De prepack is echter een tussenvorm: aan de ene kant kent de prepack elementen van een insolventie, aangezien de onderneming voorafgaand aan de doorstart wel degelijk failliet wordt verklaard. Aan de andere kant kan worden betoogd dat door middel van een prepack de onderneming dermate naadloos wordt voortgezet, dat niet valt in te zien waarom de werknemers in dat geval in afwijking van de hoofdregel niet over zouden gaan naar de verkrijger.

De Rechtbank Overijssel oordeelde op 28 juli 2015 dat de werknemers indien sprake is van een prepack niet overgaan naar de verkrijger van de onderneming, omdat de overgedragen onderneming in staat van faillissement is verklaard, waarmee aan het wettelijke criterium van art. 7:666 BW is voldaan om de werknemers niet over te laten gaan. Daarmee hield de rechtbank strikt vast aan de letter van de wet. Wij betreurden het destijds dat de rechtbank naliet prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om deze kwestie helder te krijgen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari 2016 het echter wel noodzakelijk geacht prejudiciële vragen te stellen over deze kwestie (mogelijk naar aanleiding van ons blog?). Mijns inziens is dat terecht, omdat de praktijk erbij is gebaat dat er duidelijkheid bestaat omtrent de figuur van de prepack.

De rechtbank heeft niet alleen gevraagd of werknemers in een dergelijke situatie over gaan naar de doorstarter, maar ook of het in dat verband nog uitmaakt of het de bedoeling is dat de onderneming na de doorstart al dan niet wordt voortgezet. Bovendien is de vraag gesteld per welke datum de werknemers dan over gaan, zo dat het geval mocht zijn.

Het zal naar verwachting wel even duren voordat het Europese Hof van Justitie zich over de kwestie uit zal spreken. Wij bloggen daar uiteraard te zijner tijd weer over.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Alexander op 't Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Restructuring and Insolvency

Blogs over ambtenarenrecht

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten