Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Business and Commercial Law
Sabine Hirdes, 12/12/2012

De klachtplicht en de juistheid van een factuur

De zogeheten "klachtplicht" is de verplichting van een schuldenaar te klagen over een gebrek in de geleverde prestatie. Als een schuldenaar dit niet (tijdig) doet, vervallen alle rechten en bevoegdheden die de schuldenaar ten dienste stonden op grond van de gebrekkigheid.

In de wet is een algemene klachtplicht opgenomen in art. 6:89 BW die bepaalt dat de schuldenaar moet klagen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor koop is een gelijke bepaling opgenomen in art. 7:23 BW.

De klachtplicht staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Er is inmiddels een aantal rechtsregels uit rechtspraak van de Hoge Raad af te leiden over de werking van de klachtplicht:

(i) De termijn van klagen begint vanaf moment aflevering (er moet dus sprake zijn van een geleverde zaak);

(ii) Bij herstel aan gebrekkige zaak begint na herstel een eigen termijn te lopen - mits de schuldenaar met voortvarendheid te werk gaat;

(iii) Art 7:23 BW werkt ook tegen een beroep gebaseerd op een onrechtmatige daad of dwaling - mits onderbouwd met feiten gebaseerd op non conformiteit;

(iv) De stelplicht en bewijslast ten aanzien van het tijdig klagen liggen bij de schuldenaar;

(v) De termijn van klagen is geen vastomlijnde termijn; de lengte is afhankelijk van alle omstandigheden geval.

Recent wees het Hof 's-Hertogenbosch een arrest op 27 november 2012, waarin het oordeelde dat de klachttermijn zoals bedoeld in art. 6:89 BW, niet van toepassing is indien de klacht de factuur zelf betreft. Overigens is dit arrest in lijn met een eerder arrest van de Hoge Raad (NJ 2001, 410) waarin de Hoge Raad had geoordeeld dat de schuldenaar die de juistheid van een hem toegezonden factuur wil betwisten, onder alle omstandigheden is gehouden zulks te doen binnen bekwame tijd na ontvangst ervan, geen steun vindt in het recht. Evenmin heeft te gelden dat slechts tijdig tegen de juistheid van een factuur bezwaar kan worden gemaakt binnen de door de schuldeiser gestelde betalingstermijn.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Business and Commercial Law

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten